7 Td 4/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2014
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 4/2014-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. S. , vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 1 T 234/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. ledna 2014 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci p ř í s l u š n ý Okresní soud v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 13. 12. 2013 podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Benešově u Okresního soudu v Benešově obžalobu na obviněného J. S. pro přečiny 1) krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) odst. 2, 3 tr. zákoníku, 2) maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a 3) nedovoleného ozbrojování § 279 odst. 1 tr. zákoníku.

Uvedených přečinů se měl podle obžaloby dopustit tím, že (stručně uvedeno):

ad 1) v době od 15:30 hod. dne 10. 4. 2013 do 09:00 hod. dne 11. 4. 2013 v Č. T. odcizil osobní automobil tov. zn. Mazda Xedos 6, ve kterém bylo uloženo různé nářadí v hodnotě 1 200,-Kč, čímž majiteli vozidla J. G. způsobil škodu 21 200,-Kč, a takto jednal přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Karviné sp. zn. 1 T 148/2008, ze dne 29. 6. 2009, odsouzen též za spáchání trestného činu krádeže k společnému souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 38 měsíců, z jehož výkonu byl propuštěn dne 17. 6. 2011, přičemž se jedná o útok pokračujícího přečinu krádeže, za který byl odsouzen v obžalobě uvedenými dalšími pravomocnými rozsudky, a to též za přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) odst. 2, 3 tr. zákoníku;

ad 2) dne 17. 4. 2013 v době kolem 10:00 hod. řídil osobní automobil tov. Zn. Mazda Xedos 6, opatřené registrační značkou ......., po dálnici .... v úseku .... km ve směru na P. , ačkoliv rozsudkem Okresního soudu v Karviné sp. zn. 1 T 100/2008, ze dne 10. 9. 2008, ve spojení s rozsudkem téhož soudu sp. zn. 1 T 148/2008, ze dne 9. 4. 2009, mu byl m.j. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 4 let trvající od 7. 8. 2008 do 8. 1. 2015;

ad 3) přestože není držitelem zbrojního průkazu, minimálně dne 17. 4. 2013 v době kolem 10:00 hod. přechovával v zavazadlovém prostoru osobního automobilu tov. Zn. Mazda Xedos 6, opatřeného registrační značkou .........., celkem 38 ks nábojů v obžalobě konkrétně specifikovaných, přičemž se jednalo o střelivo neuvolněné pro civilní trh, a dalších 5 ks nábojů plně funkčních, které může držet pouze držitel zbrojního průkazu kategorie A, B, C, kdy držení tohoto střeliva bylo zjištěno policejní hlídkou při kontrole dne 17. 4. 2013.

Okresní soud v Benešově rozhodl usnesením ze dne 23. 12. 2013, sp. zn. 1 T 234/2013 tak, že podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Benešově není místně příslušný k projednání této věci. Okresní soud v Benešově poukázal na to, že u přečinů uvedených v bodech ad 2, 3 obžaloby, které měl obviněný spáchat v jeho obvodu působnosti, je trestní sazba trestu odnětí svobody až do 2 let. Přečinu uvedeného v bodě ad 1 obžaloby, u kterého je trestní sazba od 1 až do 5 let odnětí svobody, se obviněný ale měl dopustit v obvodu působnosti Okresního soudu v Karviné, kde bydlí také svědek, jehož výslech přichází v úvahu. Protože podle § 21 odst. 2 tr. ř. společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení o nejtěžším trestném činu, je příslušným k projednání věci Okresní soud v Karviné, který je příslušný konat řízení o nejtěžším přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) odst. 2, 3 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a plně se ztotožnil s důvody uvedenými v usnesení Okresního soudu v Benešově.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 odst. 1 a 2 tr. ř. uvádí více hledisek, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Zde lze totiž obvykle nejlépe a nejrychleji objasnit trestnou činnost a zpravidla tu bývá i nejpůsobivější výchovný účinek trestního řízení. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti.

Podle § 21 odst. 2 tr. ř. společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu.

Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V této věci je zřejmé, že přečinů uvedených v bodech ad 2 a 3 obžaloby, se obviněný měl dopustit také v obvodu Okresního soudu v Benešově, kde byla podána obžaloba, čímž by byla založena místní příslušnost tohoto soudu k projednání věci podle § 18 odst. 1 i § 22 tr. ř. Protože je obžalobou kladeno obviněnému za vinu také spáchání přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) odst. 2, 3 tr. zákoníku v Českém Těšíně (skutek ad 1), který je vzhledem k výše uvedené trestní sazbě nejtěžším ze všech žalovaných přečinů, a podle § 21 odst. 2 tr. ř. ř. společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení m.j. o nejtěžším trestném činu, je k projednání věci příslušný Okresní soud v Karviné, v jehož obvodu byl tento nejtěžší trestný čin spáchán.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. ledna 2014
Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš