7 Td 37/2013
Datum rozhodnutí: 14.08.2013
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 37/2013 - 5

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 14. srpna 2013 v neveřejném zasedání, v trestní věci M. R., vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 1 T 79/2013, o návrhu tohoto soudu na odnětí a přikázání věci t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu ve Vsetíně a přikazuje Okresnímu soudu v Teplicích.

O d ů v o d n ě n í :


Dne 2. 5. 2013 podala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně, u Okresního soudu ve Vsetíně obžalobu, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 1 T 79/2013. Obviněnému je obžalobou kladeno za vinu spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že (stručně uvedeno) v období od dubna 2009 do 14. 3. 2013 včetně, v Praze ani jinde úmyslně neplatil výživné na svou dceru L. R., ve výši stanovené rozsudky Okresního soudu ve Vsetíně jak je v obžalobě konkrétně uvedeno a matce dítěte J. T. dluží za uvedené období na výživném částku ve výši 22.800,- Kč.

Poté co Okresní soud ve Vsetíně vydal ve věci trestní příkaz ze dne 3. 5. 2013, sp. zn. 1 T 79/2013, byl tento v důsledku podaného odporu zrušen.

Dne 12. 6. 2013 bylo doručeno soudu I. stupně podání obviněného, ve kterém m. j. navrhuje svůj výslech u hlavního líčení, ale vzhledem k jeho zdravotním a finančním problémům u příslušného Okresního soudu v Teplicích. Vedle své tíživé finanční situace, kdy mu byly přiznány různé sociální dávky, poukázal také na svůj špatný zdravotní stav, když mu byly přiznány mimořádné výhody I. stupně pro zdravotně postižené, protože je osobou s těžkým zdravotním postižením a tyto skutečnosti mu nedovolují cestovat.

Dne 26. 6. 2013 byl Nejvyššímu soudu předložen návrh Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 14. 6. 2013 s tím, aby trestní věc obviněného byla tomuto soudu podle § 25 tr. ř. odňata a přikázána soudu v jeho bydlišti, když z obviněným předložených lékařských zpráv vyplývá jeho velmi špatný zdravotní stav, léčí se u řady specialistů a je invalidní. Není ve fyzických, a možná ani finančních možnostech obviněného, zúčastnit se hlavního líčení u místně příslušného Okresního soudu ve Vsetíně a realizovat tak svá práva.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud z obsahu trestního spisu zjistil, že v situaci místní příslušnosti několika soudů, byla místní příslušnost Okresního soudu ve Vsetíně založena podle § 22 tr. ř. podáním obžaloby. Z řady lékařských zpráv obsažených v trestním spise vyplývá dlouhodobě špatný zdravotní stav obviněného, zejména je zřejmé z hlediska rozhodnutí o delegaci, že obviněný chodí s obtížemi, trpí výraznými artrotickými změnami, chronickými bolestmi, v důsledku jeho onemocnění má omezit fyzickou zátěž a je neschopen pracovního zařazení. Ve věci přitom není rozpor mezi tvrzením matky nezletilé J. T. a obviněným o tom, že výživné neplatil, což vytváří možný prostor pro čtení úředního záznamu o vysvětlení které podala, a to postupem podle § 211 odst. 6 tr. ř. Podstatou dokazování se jeví otázka, zda tak obviněný činil úmyslně anebo objektivně plnit svoji vyživovací povinnost nebyl schopen vzhledem ke své životní situaci. Podstatná část dokazování tak bude spočívat v provádění listinných důkazů. Proto Nejvyšší soud ve věci shledal důležité důvody pro postup dle § 25 tr. ř. a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. srpna 2013

Předseda senátu :
JUDr. Michal Mikláš