7 Td 35/2013
Datum rozhodnutí: 16.07.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř., § 25 tr. ř.7 Td 35/2013-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 16. července 2013 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněných MUDr. M. B. , a Ing. M. S. , vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 T 1/2013, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání a rozhodnutí věci obviněného MUDr. M. B. příslušný Městský soud v Praze.

Podle § 25 tr. ř. se věc obviněného Ing. M. S. odnímá Krajskému soudu v Ostravě a přikazuje Městskému soudu v Praze .
O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě podal dne 31. 1. 2013 u Krajského soudu v Ostravě obžalobu na odviněného MUDr. M. B. pro trestný čin přijímání úplatku podle § 160 odst. 2, 4 písm. a), b) tr. zákona, a na obviněného Ing. M. S. pro pokus zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 k § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku.

Obviněný MUDr. M. B. se měl podle obžaloby uvedeného trestného činu dopustit tím, že (stručně uvedeno) v průběhu návštěvy předsedy vlády České republiky Ing. M. T. ve Spojených státech amerických, které se ve funkci prvního náměstka ministryně obrany České republiky JUDr. V. P. zúčastnit jako člen vládní delegace, dne 26. 2. 2008 v době od 16.15 hod. do 18.00 hod. na setkání vládní a podnikatelské delegace se zástupci amerických firem v C., stát Virginia, Spojené státy americké, oslovil W. J. C., předsedu dozorčí rady obchodní společnosti TATRA, a. s., Kopřivnice, za přítomnosti D. W. S., předsedy dceřinné společnosti TATRA, a. s., mezinárodní obchodní společnosti TATRA AMERICAS, Inc., a požadoval na něm peněžitou částku ve výši 5.000.000,- USD, což v přepočtu činilo 84.090.000,- Kč, již měla vyplatit obchodní společnost TATRA, a. s., se sídlem Kopřivnice, kraj Moravskoslezský, Česká republika, za urovnání navozené negativní situace vůči obchodní společnosti TATRA, a. s., na což W. J. C. společně s D. W. S. nepřistoupili. Obviněný Ing. M. S. se měl uvedeného pokusu zločinu dopustit podle obžaloby tím, že (stručně uvedeno) se záměrem vylákat značnou peněžní částku od obchodní společnosti TATRA, a. s., předstíráním svého vlivu a kontaktů na vedoucí činitele Ministerstva obrany České republiky a Vlády České republiky, při schůzkách s R. A., generálním ředitelem a předsedou představenstva obchodní společnosti TATRA, a. s., ve dnech:
- 11. 1. 2008 v areálu obchodní společnosti TATRA, a. s., v Kopřivnici, a 16. 1. 2008 v Praze, v restauraci na N. t., požadoval vždy peněžitou částku 100.000.000,- Kč, a
- 30. 1. 2008 v Brně, v kavárně hotelu H. I. vyžadoval již pouze částku 20.000.000,- Kč za to,

že zabezpečí urovnání navozené negativní situace vůči obchodní společnosti TATRA, a. s., pod smyšlenou záminkou, že zajistí, aby Ministerstvo obrany České republiky uzavřelo jako určitou kompenzaci za neuzavřenou subdodavatelskou smlouvu s obchodní společností PRAGA Hostivař, a. s., další smlouvu s obchodní společností PRAGA Export, s. r. o., na dodávku lehkých obrněných vozidel IVECO, čímž ustane negativní mediální kampaň vůči obchodní společnosti TATRA, a. s.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. 49 T 1/2013, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Krajský soud v Ostravě není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Ve vztahu k jednání obviněného MUDr. M. B. krajský soud uvedl, že k žádosti o úplatek mělo dojít v C., stát Virginia, USA, tedy mimo území České republiky a zde byl trestný čin také dokonán. S odkazem na ustanovení § 18 tr. ř. krajský soud uvedl, že pokud byl posuzovaný čin spáchán v cizině, stanoví se místní příslušnost soudu předně podle místa, kde obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje, kdy v případě MUDr. M. B. se jedná o město Prahu. Krajský soud v Ostravě tak má za to, že místně příslušným je Městský soud v Praze.

V případě obviněného Ing. M. S. krajský soud uvedl, že trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku je tzv. distanční delikt, kdy je obecně za místo spáchání tohoto trestného činu třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu. U pokračujícího trestného činu je pak místem spáchání každé místo, kde pachatel páchal trestnou činnost, což je v tomto případě Praha, Kopřivnice i Brno. Za místo kde nastal následek trestného činu, či měl nastat, lze považovat sídlo společnosti TATRA, a. s., v Kopřivnici, v Moravskoslezském kraji, okres Nový Jičín. Přichází tak v úvahu jak místní příslušnost Krajského soudu v Ostravě, tak i místní příslušnost Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Praze.

Protože proti oběma obviněným je vedeno společné řízení, případná místní příslušnost Krajského soudu v Ostravě u obviněného Ing. M. S., a Městského soudu v Praze u obviněného MUDr. M. B., by sebou nesla řadu administrativních problémů, neboť by soud podle názoru Krajského soudu v Ostravě musel postupovat podle § 23 odst. 1 tr. ř., trestní věc obviněného Ing. M. S. vyloučit k samostatnému projednání podle § 23 odst. 1 tr. ř. a vyhotovit kopii spisu, který má mimo přílohy téměř 6.000 stran. Převážná většina svědků vyslýchaná k jednání obou obviněných, že se v rámci výkonu svého povolání, či státních a politických funkcí, zdržuje v Praze nebo dokonce mimo republiku, jejich časový rozvrh je velmi napjatý a jejich dojezd k jednání u Krajského soudu v Ostravě by byl, přes kvalitní letecké či vlakové spojení mezi oběma městy, problematický a ekonomicky náročný. Závěrem Krajský soud v Ostravě uvedl, že i kdyby byla v trestní věci obou obviněných shledána jeho místní příslušnost, z uvedených důvodů se nabízí možnost postupu podle § 24 odst. 2 tr. ř., tedy rozhodnutí o odnětí a přikázání věci Městskému soudu v Praze ve smyslu ustanovení § 25 tr. ř.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že k projednání trestní věci obviněného MUDr. M. B. je místně příslušný Městský soud v Praze a u obviněného Ing. M. S. jde obecně o místní příslušnost celkem tří soudů.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom považováno jak místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku daného trestného činu, tak i místo kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. rozhodnutí publikovaná pod č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.).

Ustanovení § 18 tr. ř. uvádí celkem tři hlediska pro určení místní příslušnosti soudu, které jsou ve vztahu subsidiarity a primárním z nich je hledisko místa, kde byl trestný čin spáchán. Je-li tímto místem, jak bylo výše uvedeno, místo kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku daného trestného činu, tak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu, nelze u distančního deliktu dospět k závěru, že místo činu nelze zjistit a postupovat podle § 18 odst. 2 tr. ř. v případě, že k jednání pachatele nebo alespoň k následku trestného činu došlo či mělo dojít na území České republiky. Tak tomu ale není v případě jednání obviněného MUDr. M. B., který se jednání naplňujícího objektivní stránku žalovaného trestného činu měl dopustit mimo území České republiky v cizině, konkrétně na území Spojených států amerických. Následek trestného činu ale nemohl nastat na území České republiky, i když v cizině vyslovený požadavek na zaplacení dané peněžité částky měla vyplatit podle obžaloby obchodní společnost TATRA, a. s., se sídlem v Kopřivnici, v Moravskoslezském kraji České republiky. Ustanovení § 160 odst. 2 tr. zákona o trestném činu přijímání úplatku je totiž dokonán již žádostí o úplatek, bez ohledu na to, zda úplatek byl či nebyl poskytnut. K dokonání tohoto trestného činu tak mělo dojít v cizině, přičemž skutková podstata uvedeného trestného činu neobsahuje jako kvalifikační okolnost např. způsobení škody na cizím majetku, která by v daném případě mohla jako následek nastat na území České republiky. Krajský soud v Ostravě tak správně dospěl k závěru, že k projednání věci obviněného MUDr. M. B. je místně příslušný Městský soud v Praze, a to podle ustanovení § 18 odst. 2 tr. ř., když tento obviněný bydlí v obvodu tohoto soudu.

V případě obviněného Ing. J. S. je z obžaloby zřejmé, že se žalovaného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, měl dopustit na třech různých místech (Kopřivnice, Praha, Brno), kdy by přicházela v úvahu místní příslušnost celkem tří soudů stejného stupně, a to Krajských soudů v Ostravě a v Brně a Městského soudu v Praze. Místní příslušnost Krajského soudu v Ostravě v případě této příslušnosti několika soudů, byla ve smyslu ustanovení § 22 tr. ř. založena tím, že u tohoto soudu podal státní zástupce obžalobu.

Protože ale trestné činy obou obviněných spolu souvisí, a jsou dány podmínky pro společné řízení, v dané situaci dospěl Nejvyšší soud k závěru, že jsou dány důležité důvody pro odnětí věci obviněného Ing. M. S. místně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě a její přikázání Městskému soudu v Praze, který provede společné řízení. Tím se lépe zabezpečí dosažení účelu trestního řízení, jak je uveden v ustanovení § 1 odst. 1 tr. ř., a zajistí se také značné urychlení a hospodárnost řízení, když podstatná většina svědků navržených obžalobou k vyslechnutí v hlavním líčení bydlí přímo v Praze nebo v jejím okolí. Bydliště v Praze pak mají i oba obvinění.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. července 2013

Předseda senátu: JUDr. Michal Mikláš