7 Td 33/2013
Datum rozhodnutí: 02.07.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.
7 Td 33/2013 - 12


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud v trestní věci obviněného
P. M.,
vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 2 T 23/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 2. července 2013 o příslušnosti soudu t a k t o :


Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného P. M.
p ř í s l u š n ý
Městský soud v Brně.O d ů v o d n ě n í :Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Havlíčkově Brodě podal dne 31. 1. 2013, pod sp. zn. 1 ZT 169/2012, u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě obžalobu na obviněného P. M. pro pokračující přečin pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.


Uvedeného přečinu se podle obžaloby měl obviněný dopustit tím, že (stručně uvedeno) v měsících duben až květen 2010 a červenec 2010, na pobočkách VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., se sídlem v Praze 2, Francouzská 28, v Jihlavě a v Brně na základě smlouvy o zprostředkovatelské činnosti uzavřené s touto pojišťovnou, jako pojišťovací zprostředkovatel v rozporu s podmínkami smlouvy o zprostředkovatelské činnosti, předložil celkem 21 v obžalobě konkrétně uvedených návrhů na pojistné smlouvy o investičním životním pojištění pojistníků, kteří žádné pojistné smlouvy neuzavírali a bez jejichž vědomí použil jejich osobní údaje, přičemž za tyto předložené návrhy smluv inkasoval finanční provizi ve výši 372 240,- Kč ač věděl, že se jedná o fiktivní návrhy uvedených smluv a finanční provize mu nenáleží (bod ad 1 obžaloby), a dále v měsících duben a květen 2010, červenec a srpen 2010, na stejných pobočkách téže pojišťovny jako pojišťovací zprostředkovatel předložil celkem 38 v obžalobě konkrétně uvedených návrhů pojistných smluv o investičním životním pojištění ač si byl vědom, že tyto pojistné smlouvy za něho uzavřely jiné osoby, a to M. M. a A. M., které k tomu nebyly oprávněny, takto získané pojistné smlouvy stvrdil svým podpisem jakoby je uzavřel sám, a za takto podané návrhy smluv inkasoval jako smluvní odměnu finanční provizi ve výši 691 406,- Kč, ač věděl, že tyto provize mu nenáleží (bod ad 2 obžaloby).


Usnesením Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 3. 5. 2013, sp. zn. 2 T 23/2013, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 24 odst. 1 tr. ř., trestní věc obviněného P. M. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti Městského soudu v Brně k projednání věci. V odůvodnění usnesení okresní soud uvedl, že ve věci došlo k jednání spočívajícímu v uplatnění nároku na plnění předložením návrhů pojistných smluv na pobočkách pojišťovny v Jihlavě a v Brně, čímž je založena místní příslušnost Okresního soudu v Jihlavě a Městského soudu v Brně. Protože většina osob, ohledně kterých byly sepsány návrhy pojistných smluv uvedené v obžalobě, má bydliště v Brně, považuje Okresní soud v Havlíčkově Brodě za vhodné, aby o věci rozhodl právě Městský soud v Brně, když Okresní soud v Havlíčkově Brodě není příslušný k projednání této trestní věci, protože v jeho obvodu nedošlo ani k jednání pachatele ani k následku činu.


Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán.


Podle § 18 odst. 2 tr. ř., nelze li místo činu zjistit nebo byl li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje, jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo.


Nejvyšší soud na základě důkazů obsažených v trestním spise, které jsou relevantní pro rozhodnutí o příslušnosti soudu, dospěl k závěru, že ve věci není dána místní příslušnost Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, u kterého státní zástupce podal obžalobu. K jednání obviněného došlo na pobočkách pojišťovny v Jihlavě a v Brně a následek ve formě škody vzniklé pojišťovně nastal v jejím sídle v Praze 2. Protože většina osob, jichž se týkají návrhy pojistných smluv, a jsou také navrhováni obžalobou ke slyšení jako svědci, má bydliště v Brně, považuje Nejvyšší soud za nejvhodnější, aby bylo řízení provedeno Městským soudem v Brně. Proto bylo ve sporu o příslušnost rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.


P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 2. července 2013


Předseda senátu :

JUDr. Michal Mikláš