7 Td 3/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2014
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 3/2014-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 29. ledna 2014 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněných J. B. , S. Z. , a P. N. , vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 T 10/2013, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal ke Krajskému soudu v Brně dne 8. 11. 2013 obžalobu na obviněné J. B., S. Z., a P. N. pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Podstata společné trestné činnosti obviněných měla spočívat v tom, že (zkráceně) obviněný J. Botezatu z podnětu obviněného P. N. v Maďarsku založil společnost Condor Trade Korlátort Felelösségü, se sídlem v Budapešti, následně jménem této společnosti jednal J. B. na území České republiky tak, že v období listopadu a prosince 2012 a ledna a února 2013 nakoupil a odebral zboží (cigarety a dobíjecí kupóny do mobilních telefonů) od společnosti QANTO CZ, s. r. o., se sídlem Praha 7, zboží nebylo odebráno v sídle společnosti, ale v jejím skladu ve Svitavách, obviněný zboží vždy nakupoval bez DPH, neboť při každém odběru ve Svitavách podepsal tzv. čestné prohlášení o tom, že zboží vyveze do jiného státu EU - do Maďarska, zboží odebrané obviněným bylo proto podle § 64 zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH, ve skutečnosti však zboží nebylo vyvezeno z území ČR, ale obviněný J. B. je předal spoluobviněným P. N. a S. Z., kteří mu před odběrem zboží na jeho nákup poskytli zejména peníze, zajistili vozidlo a následně se postarali o prodej zboží na území ČR, společnost QANTO CZ, s. r. o., do příslušných daňových přiznání zahrnula faktury za prodej zboží za cenu bez DPH, a to do daňového přiznání za listopad 2012 celkem 29 faktur, do daňového přiznání za leden 2013 celkem 82 faktur a do daňového přiznání za únor celkem 85 faktur, ve všech případech se jednalo o faktury vystavené pro společnost Condor Trade Korlátort Felelösségü o prodeji zboží za cenu bez DPH. Společnost QANTO CZ, s. r. o., tedy sama DPH neodvedla a zkrátila tak DPH za období listopad 2012, prosinec 2012, leden 2013 a únor 2013 o celkovou částku 40.109.519,- Kč.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2013, sp. zn. 40 T 10/2013, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Krajský soud v Brně není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Krajský soud je přesvědčen, že o věcné příslušnosti krajského soudu v případě zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku není pochyb. Pochybnosti však podle ní vyvstávají v případě příslušnosti místní. Ze skutkových zjištění vyplývá, že společnost QANTO CZ, s. r. o., neodvedla z uvedeného zboží DPH, a to u svého správce daně, tedy Finančního úřadu pro Prahu 7, neboť v jeho obvodu má společnost sídlo. Věcně a místně příslušným by tedy byl Městský soud v Praze. Krajský soud však upozornil také na tu skutečnost, že společnost QANTO CZ, s. r. o., jednala jako společnost uvedená v omyl obviněnými. Jménem společnosti Condor Trade Korlátort Felelösségü jednal především obviněný J. B., který zaměstnance společnosti QANTO CZ, s. r. o., uváděl v omyl, neboť při každém odběru zboží ve skladu společnosti ve Svitavách podepisoval čestné prohlášení , odebíral zde zboží a toto zboží zde také hradil. Místem jednání hlavního pachatele tak byly Svitavy, tedy místem kde mělo dojít k rozhodujícímu jednání, které naplňuje objektivní stránku trestného činu. Podle předsedkyně senátu tak vznikl spor o příslušnost k projednání věci mezi Krajským soudem v Brně a Krajským soudem v Hradci Králové, resp. Městským soudem v Praze.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Krajského soudu v Brně.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom považováno jak místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku daného trestného činu, tak i místo kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku je spáchán zkrácením např. daně, k němuž může dojít jak aktivním jednáním (podáním daňového přiznání s nepravdivými údaji), tak i opomenutím jednání, ke kterému byl daňový subjekt povinen. Z hlediska místní příslušnosti je u tohoto trestného činu rozhodující sídlo příslušného finančního úřadu (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 11 Nd 340/2001).

Objektivní stránka žalovaného trestného činu byla naplněna jednáním obviněných, kteří ve velkém rozsahu zkrátili daň, a k tomuto jednání došlo v sídle příslušného finančního úřadu, kam byla podána daňová přiznání za společnost QANTO CZ, s. r. o., s uvedenými nepravdivými údaji. V projednávané věci je tedy zřejmé, že bylo daňové přiznání podáno za společnost QANTO CZ, s. r. o., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Bubenská 8a/943, u příslušného správce daně podle sídla společnosti, a to u Finančního úřadu pro Prahu 7, a na tomto místě nastal následek trestného činu v podobě zkrácení daně. S ohledem na výše uvedené může být v daném případě vyvozována místní příslušnost podle sídla příslušného finančního úřadu, a to příslušnost Městského soudu v Praze ke konání řízení.

Pokud jde o jednání obviněných, které předcházelo podání nepravdivých daňových podání (odebírání zboží, podepisování čestných prohlášení , úhrada zboží), které probíhalo vždy ve skladu společnosti QANTO CZ, s. r. o., ve Svitavách, toto ještě nenaplňuje objektivní stránku žalovaného trestného činu, která byla naplněna až podáním nepravdivých daňových přiznání, a to v sídle příslušného finančního úřadu, byť takto jednal daňový subjekt, ale v důsledku omylu vyvolaného obviněnými.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. ledna 2014


Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš