7 Td 2/2014
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 2/2014-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných P. L. , a J. R. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 160/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. ledna 2014 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci p ř í s l u š n ý Okresní soud v Blansku.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 31. 12. 2013 podala státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6, u Obvodního soudu pro Prahu 6, obžalobu na obviněné P. L. a J. R. pro přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku (u obviněného J. R.) a pro pomoc k přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k § 283 odst. 1 tr. zákoníku (u obviněného P. L.).

Obvinění se přečinu měli dopustit tím, že v přesně nezjištěný den v červenci 2013 se společně sešli v Brně, v blíže nezjištěném restauračním zařízení typu internetové kavárny, kde obviněný P. L. na žádost obviněného J. R. na svém notebooku nalezl internetové stránky firmy SILK Road se sídlem v Nizozemí a objednal na nich pro obviněného J. R., který byl méně zdatný v počítačových dovednostech, za částku 1500,- Kč tablety Extáze MDMA, následně byla zásilka obsahující 22 ks tablet MDMA, zaslána z Nizozemí na adresu příjemce J. R., H., Letovice, zadržena dne 23. 7. 2013 na Letišti Václava Havla v Praze, 22 tablet MDMA obsahovalo 7,51 gramů netto látky MDMA, přičemž látka MDMA je vedena v příloze č. 4 zákona č. 167/1998 Sb.

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl usnesením ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. 2 T 160/2013 tak, že podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 6 není místně příslušný k projednání této věci. Podle Obvodního soudu pro Prahu 6 z výpovědí obviněných vyplývá, že tablety Extáze objednali v blíže neztotožněné restauraci v Brně a měly být zaslány na adresu trvalého bydliště obviněného J. R. v Letovicích, okr. Blansko. Podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 je tedy zřejmé, že pohyb zásilky přes území Obvodního soudu pro Prahu 6 byl zcela nezávislý na vůli obviněných, neboť bylo volbou přepravce, po jaké trase zásilku obviněnému doručí. Poukázala na to, že obvinění nemají k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 žádné vazby, když i jejich výslech byl proveden v místě jejich trvalého bydliště. Podle soudkyně je příslušným k projednání věci Městský soud v Brně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6, že tento soud k projednání věci není místně příslušný.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 odst. 1 a 2 tr. ř. uvádí více hledisek, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Zde lze totiž obvykle nejlépe a nejrychleji objasnit trestnou činnost a zpravidla tu bývá i nejpůsobivější výchovný účinek trestního řízení. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti.
Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.
Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z dosud provedených skutkových zjištění zřejmé, že obvinění se spolu sešli v blíže nezjištěné restauraci typu internetové kavárny v Brně s tím, že obviněný J. R. požádal obviněného P. L., jakožto počítačově zdatnějšího, o pomoc s objednáním uvedené psychotropní látky přes internet. Za tímto účelem mu obviněný J. R. předal čásktu 1.500,- Kč k zaplacení zboží. Z protokolu o výslechu obviněného P. L. (č. l. 15 a násl. tr. spisu) vyplývá, že tablety Extáze neobjednal ihned na uvedené společné schůzce s obviněným J. R., ale o pár dnů později přes internet ze svého notebooku z Brna, kde v té době pobýval kvůli brigádě. Objednávku nechal adresovat do místa bydliště obviněného J. R. Místem spáchání pomocného jednání k trestnému činu, tedy místem kde mělo dojít k jednání obviněného P. L. spočívajícím v internetové objednávce tablet Extáze, je tedy Brno. Podle § 21 odst. 2 tr. ř. ale společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu. Pachatelem trestného činu by v daném případě tak měl být obviněný J. R., který předmětnou psychotropní látku neobjednával, ale do jehož místa bydliště v okrese Blansko byla zásilka adresována. Místně příslušným k projednání věci obou obviněných je tak s ohledem na ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. Okresní soud v Blansku.

Pouze na okraj Nejvyšší soud uvádí, že k projednání věci podle toho, kde trestný čin vyšel najevo (k čemuž došlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6), by došlo až v případě, že by nebylo pro určení místní příslušnosti možno použít předchozí kritéria podle § 18 odst. 1, 2 tr. ř.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. ledna 2014

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš