7 Td 19/2017
Datum rozhodnutí: 03.05.2017
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 19/2017-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 3. května 2017 v neveřejném zasedání ve věci obviněného P. K. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 30 T 40/2017, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 podala dne 30. 3. 2017 u Obvodního soudu pro Prahu 5 obžalobu na obviněného P. K. pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, 3 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že (zkráceně uvedeno) v době od 27. 3. 2015 do 25. 10. 2016, vyjma období kdy byl hospitalizován, v Praze 6 ani jinde, úmyslně neplnil svoji zákonnou vyživovací povinnost vůči své dceři kopretiny *) , ačkoli mu tato povinnost vyplývá ze zákona a dále mu byla stanovena rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5, pod sp. zn. 50 P 238/2011, ve výši 5 000 Kč měsíčně do 15. dne v měsíci předem, k rukám matky V. Š., za uvedené období na výživném dluží částku 85 000 Kč, přičemž svým jednáním vystavil nezletilou dceru nebezpečí stavu nouze, z důvodů uvedených v obžalobě.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 31. 3. 2017, sp. zn. 30 T 40/2017, bylo rozhodnuto podle § 314c odst. 1 písm. c) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. o předložení věci Nevyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že Obvodní osud pro Prahu 5 není příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle soudu je z obsahu spisového materiálu zřejmé, že obviněný je trvale hlášen na adrese N. M. ..., Praha 2, fakticky však bydlel po různých ubytovnách a od prosince 2015 do současnosti je průběžně léčen a hospitalizován v psychiatrické léčebně ve Šternberku, přičemž adresu této léčebny obviněný uvádí po celé trestní řízení jako adresu pro doručování. Je tedy podle soudu zřejmé, že obviněný po větší část doby, během níž měl neplnit vyživovací povinnost, se zdržoval na adrese psychiatrické léčebny ve Šternberku. Ze spisového materiálu nelze podle soudu dovodit, že by se kdy zdržoval na adrese v Praze 5. Nezletilá kopretina *) podle soudu po většinu žalovaného období bydlela s matkou na Rokycansku, poté v Praze 1 a následně od září 2016 se přestěhovaly na adresu L. ..., Praha 6, kde bydlí do současnosti. Obvodní soud má tedy za to, že obviněný se měl svého protiprávního jednání dopouštět nikoli v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5. Příslušný ke konání věci je podle něj Okresní soud v Olomouci nebo Obvodní soud pro Prahu 6.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele (v daném případě opomenutí), naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Místem spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy je jak místo, kde měl pachatel pobyt v čase neplnění vyživovací povinnosti, tak i místo, kde měla pobyt oprávněná osoba (srov. rozhodnutí č. 44/1971 Sb. rozh. tr.). Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 53/1994).

Z obsahu spisu vyplývá, že obviněný měl v době neplnění své vyživovací povinnosti k nezletilé dceři trvalé bydliště v Praze 2. Z jeho výpovědí založených v trestním spisu vyplývá, že se zdržoval na různých místech v Praze, byl hospitalizován v různých léčebnách, v poslední době v Psychiatrické léčebně ve Šternberku, okres Olomouc. Z jeho výpovědí je dále zřejmé, že uváděnou trestnou činnost doznává.

K následku přečinu zanedbání povinné výživy pak došlo také v místě bydliště oprávněné osoby. Z výpovědi matky nezletilé dcery obviněného V. Š. vyplývá, že s dcerou bydlely od roku 1999 do září 2015 na adrese trvalého bydliště N. N. ..., Praha 5. Od září 2015 do srpna 2016 bydlely v okrese Rokycany, od září 2016 dosud pak na adrese L. ..., Praha 6.

Z uvedeného je zřejmé, že místo spáchání uvedeného přečinu (místo, kde měl pachatel pobyt v čase neplnění vyživovací povinnosti, tak i místo, kde měla pobyt oprávněná osoba) se nachází na různých místech České republiky v obvodu několika soudů. Podstatné však je, že místem spáchání uvedeného přečinu je také obvod Obvodního soudu pro Prahu 5. Na adrese N. N. ..., Praha 5 totiž bydlela nezletilá dcera obviněného se svou matkou po část doby, během níž obviněný neměl plnit svou vyživovací povinnost (viz č. l. 18 a 21 tr. spisu), což obvodní soud zcela pomíjí s tím, že obviněný se po větší část doby , během níž měl neplnit vyživovací povinnost, zdržoval na adrese psychiatrické léčebny ve Šternberku, že nezletilá po většinu žalovaného období bydlela s matkou v Praze 1 a následně se přestěhovaly na adresu v Praze 6, kde bydlela v okamžiku ukončení trestného jednání obviněného, což ale z hlediska místní příslušnosti soudu v tomto případě není významné. Protože místem spáchání uvedeného přečinu je také obvod Obvodního soudu pro Prahu 5 a u tohoto soudu byla také na obviněného podána obžaloba, byla tím založena příslušnost tohoto soudu k projednání věci.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 3. května 2017

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu

*) byl použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.