7 Td 18/2017
Datum rozhodnutí: 20.04.2017
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 18/2017-20

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 20. dubna 2017 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného J. F. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 31/2017, o návrhu soudu na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Obvodnímu soudu pro Prahu 4 neodnímá .

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 31. 3. 2017 u Obvodního soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného J. F. pro ad. I přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, který měl spáchat dílem sám, dílem ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku a přečin poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, ad II. přečin úvěrového podvodu dle § 211 odst. 4 tr. zákoníku, dílem ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku, dílem jako účastník formou organizátorství podle § 24 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.
Obviněný se měl podle obžaloby dopustit trestných činů tím, že (přesná citace) I. 1) obv. F. již s úmyslem se neoprávněně obohatit využil mentální retardace a snadné ovlivnitelnosti, sugestibility a manipulovatelnosti M. B. a pod falešným příslibem zprostředkování zaměstnání v porno průmyslu, pod záminkou nutnosti složení jistiny ve výši 5.000 Kč, kdyby pošk. B. nedodržela nebo porušila smlouvu a další částky ve výši 1.000 Kč, jako poplatku pro lékaře, který vystaví potvrzení o zdravotním stavu pošk. B., ve dnech 26. 3. 2015 až 27. 3. 2015 vylákal prostřednictvím emailové komunikace z poškozené B., výše uvedenou částku, kterou mu pošk. B. zaslala dne 27. 3. 2015 převodem ze svého účtu u MONETA Money Bank, a.s., č. účtu ... na účet obv. F. u Air Bank, a.s., č. účtu ..., přičemž již od počátku věděl, že pošk. B. žádnou smlouvu v porno průmyslu nezajistí a takto vylákané peníze použil pro svou další potřebu, tímto jednání způsobil pošk. M. B., škodu v celkové výši 6.000 Kč, 2) již s úmyslem se neoprávněně obohatit a s vědomím, že poskytnuté půjčky a smlouvy za telekomunikační služby nebudou spláceny, využil mentální retardace a snadné ovlivnitelnosti, sugestibility a manipulovatelnosti samostatně prověřované M. B. a pod falešným příslibem zprostředkování zaměstnání v porno průmyslu, pod záminkou, že je potřeba sehnat peníze na natáčení a na blíže neupřesněné náklady související s natáčením, jí přesvědčil, aby uzavřela dále uvedené smlouvy, 2.1) dne 9. 4. 2015 požádala M. B. na žádost obv. F. v Praze u spol. VATAONLINE s.r.o., o zápůjčku, vs. ..., ve výši 2.000 Kč, částku ve výši 2.000 Kč v hotovosti převzala a podepsala smlouvu o zápůjčce a potvrzení o převzetí hotovosti, kdy se zavázala úvěr zaplatit do 5. 5. 2015, celou částku předala obv. F., který si ji ponechal pro vlastní potřebu, tímto jednání způsobili obv. F. a samostatně prověřovaná M. B. H. B. (matce M. B.), která dluh dne 10. 6. 2015 v celé výši uhradila, škodu ve výši 4.200 Kč, 2.2) dne 10. 4. 2015 uzavřela M. B. na žádost obv. F. v prodejně O2 Czech Republic, a.s., v P., N. P., OC Arkády se společností O2 Czech Republic a.s., účastnickou smlouvu č. ..., na mobilní číslo ... s tarifem Free, přičemž uvedenou smlouvu ani částečně neplnila a SIM kartu s výše uvedeným tel. číslem předala obv. F., který tel. číslo dále využíval a z tohoto čísla zasílal M. B. výhružné SMS, tímto jednáním způsobili obv. F. a samostatně prověřovaná M. B. pošk. spol. O2 Czech Republic a.s., škodu která je vyčíslena pod bodem č. 2.3, 2.3) dne 14. 4. 2015 uzavřela M. B. na žádost obv. F. v prodejně O2 Czech Republic, a.s., v P., N. t. se společností O2 Czech Republic a.s., účastnickou smlouvu č. ..., na mobilní číslo ... s tarifem Mobilní Internet 10 GB, přičemž uvedenou smlouvu ani částečně neplnila a SIM kartu s výše uvedeným tel. číslem předala obv. F., který tel. číslo dále využíval, tímto jednáním způsobil obv. F. a samostatně prověřovaná M. B. pošk. spol. O2 Czech Republic a.s., ve spojení se skutkem pod bodem 2.2 přímou škodu ve výši 8.354 Kč (neuhrazené telekomunikační služby) a následnou škodu ve výši 8.149 Kč (smluvní pokuty), tedy škodu v celkové výši 16.503,-Kč, 2.4) dne 1. 5. 2015 uzavřela M. B. na žádost obv. F. v prodejně Vodafone Czech Republic a.s., v NC Eden v P., U S. se společností Vodafone Czech Republic a.s., účastnickou smlouvu - zákaznický účet č. ..., na mobilní číslo ... s tarifem SIMPlus karta LTE, na místě odebrala MT Huawei Ascend, IMEI ..., (standardní cena 8.477 Kč, dotovaná cena 3.977 Kč), kdy na místě zaplatila částku 377 Kč a podepsala Potvrzení o uzavření Dohody o splátkách ceny zařízení č. ..., ve které se zavázala zbývající část kupní ceny uhradit ve 24 měsíčních splátkách ve výši 150 Kč a MT předala obv. F., který MT několik dní požíval a následně dne 7. 5. 2015 zastavil za částku 4.400 Kč ve spol. DataMobil, s.r.o., P., K. n., M. B. následně dne 12. 5. 2015, na příkaz své matky H. B. uzavřela se společností Vodafone smlouvu o předčasném splacení neuhrazené kupní ceny zařízení a H. B. částku ve výši 3.600 Kč spol. Vodafone Czech Republic a.s., zaplatila, tímto jednáním způsobil obv. F. a a samostatně prověřovaná M. B. pošk. H. B. (matce M. B.), škodu ve výši 3.600 Kč, přičemž obv. F. při páchání tr. činu využil M. B., ačkoliv věděl, že je mentálně retardovaná, ovlivnitelná a lehce manipulovatelná a není schopna plně pochopit důsledky uzavíraných smluv, a již od počátku jednal s úmyslem smlouvy neplnit a odebrané služby ani částečně neuhradit, tímto jednáním způsobil výše uvedeným poškozeným škodu ve výši 24.303 Kč, 3) dne 8. 5. 2015 obv. F. sám bez vědomí a souhlasu poškozené M. B. uzavřel prostřednictvím Internetu se spol. BB Finance Czech s.r.o., jménem pošk. B. smlouvu o zápůjčce č ..., ve výši 2.000 Kč s dobou splatnosti 30 dní, s žádostí o výplatu částky na účet M. B. u Equa Bank, a.s., č. účtu ..., částka 2.000 Kč byla dne 13. 5. 2015 převedena na výše uvedený účet, ze kterého tuto částku obv. F. dne 15. 5. 2015 z bankomatu Moneta Money Bank, a.s., P., A., prostřednictvím platební karty k tomuto účtu, kterou měl k dispozici, vybral a dále použil pro svou potřebu, tímto jednáním způsobil poškozené spol. BB Finance Czech s.r.o., škodu ve výši 2.000 Kč a zároveň byl srozuměn s tím, že pošk. M. B. zneužitím jejích osobních údajů ve zfalšované smlouvě o zápůjčce vystavuje nebezpečí soudního či mimosoudního vymáhání pohledávky, k čemuž došlo, neboť spol. BB Finance Czech s. r. o., již zaslala předžalobní upomínku s výzvou k vrácení dluhu, jednáním pod bodem I. způsobil obv. F. výše uvedený poškozeným škodu v celkové výši 32.303 Kč. II. již s úmyslem se neoprávněně obohatit a s vědomím, že poskytnuté úvěry nebudou spláceny, využil mentální retardace a snadné ovlivnitelnosti, sugestibility a manipulovatelnosti, M. B. a pod falešným příslibem zprostředkování zaměstnání v porno průmyslu, pod záminkou, že je potřeba sehnat peníze na natáčení a na blíže neupřesněné náklady související s natáčením, jí přesvědčil, aby uzavřela dále uvedené smlouvy, 1) dne 9. 4. 2015 požádala M. B. na žádost obv. F. prostřednictvím spol. Storie Trade, s.r.o. v P., V., spol. Ferratum Bank P.L.C., o úvěr ve výši 2.000 Kč, částku ve výši 2.000 Kč v hotovosti převzala a podepsala prohlášení č. ..., ve kterém se zavázala úvěr splatit nejpozději do 2. 5. 2015, celou částku předala obv. F., který si ji ponechal pro vlastní potřebu, tímto jednání způsobil obv. F. společně se samostatně prověřovanou M. B. pošk. spol. Ferratum Bank P.L.C., a následně H. B. (matce M. B.), která dluh dne 15. 5. 2015 v celé výši uhradila, škodu ve výši 2.730 Kč, 2) dne 10. 4. 2015 uzavřela M. B. na žádost obv. F. v prodejně O2 Czech Republic, a.s., v P., N. P., OC Arkády se společností Home Credit a.s., Smlouvu o spotřebitelském úvěru č. ..., kdy k úvěru byla vydána úvěrová karta s výší úvěrového rámce 15.000 Kč, při uzavírání úvěrové smlouvy uvedla do smlouvy nepravdivé údaje o zaměstnání, které jí sdělil obv. F., tedy že od dubna 2011 pracuje ve spol. Livada, s.r.o., a její čistý měsíční příjem je 18.350 Kč, ačkoliv v té době nikde nepracovala a byla hlášena na úřadu práce, částku 8.400 Kč použila na žádost F. na nákup MT Huawei, IMEI ... a zbývající částka 6.600 Kč byla dne 20. 4. 2015 převedena na účet č. ..., majitel účtu obv. F., přičemž úvěr není do současné doby ani částečně splácen, tímto jednáním způsobil obv. F. společně se samostatně prověřovanou M. B. poškozené spol. spol. Home Credit a.s., škodu ve výši 15.000 Kč, 3) dne 10. 4. 2015 uzavřela M. B. na žádost obv. F. v prodejně Datart International, a.s., v P., N. P., OC Arkády se společností BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Smlouvu o spotřebitelském úvěru č. ..., kdy k úvěru byla vydána úvěrová karta s výší úvěrového rámce 25.000 Kč, při uzavírání úvěrové smlouvy uvedla do smlouvy nepravdivé údaje o zaměstnání, které jí sdělil obv. F., tedy že od dubna 2011 pracuje ve spol. Livada, s.r.o., a její čistý měsíční příjem je 18.000 Kč, ačkoliv v té době nikde nepracovala a byla hlášena na úřadu práce, částku 14.988 Kč použila na žádost F. na nákup MT, který mu následně předala a zbývající částku ve výši 10.000 Kč vybral obv. F. dne 24. 4. 2015 prostřednictvím bankomatu ČS v P., přičemž část úvěru ve výši 20.564 Kč zaplatila H. B. (matka M. B.), tímto jednáním způsobil obv. F. společně se samostatně prověřovanou M. B. poškozené spol. BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, škodu na dosud neuhrazené části úvěru ve výši 14.292 Kč a H. B. (matce M. B.), škodu ve výši 20.564 Kč, 4) dne 11. 4. 2015 uzavřela M. B. na žádost obv. F. v prodejně Electro world, s.r.o., v B., S. se společností ESSOX s.r.o., Smlouvu o úvěru č. ... s výší úvěrového rámce 16.999 Kč, při uzavírání úvěrové smlouvy uvedla do smlouvy nepravdivé údaje o zaměstnání, které jí sdělil obv. F., tedy že od dubna 2011 pracuje ve spol. Livada, s.r.o., a její čistý měsíční příjem je 18.000 Kč, ačkoliv v té době nikde nepracovala a byla hlášena na úřadu práce, částku 16.999 Kč použila na žádost F. na nákup MT iPhone 5S 32 GB Gold, IMEI ..., který mu následně předala a obv. F. dne 11. 4. 2015 prodal MT za částku 13.300 Kč v prodejně DataMobil, s.r.o., a takto získané peníze použil ke své potřebě, přičemž část úvěru ve výši 13.337 Kč zaplatila H. B. (matka M. B.), tímto jednáním způsobil obv. F. společně se samostatně prověřovanou M. B. poškozené spol. ESSOX s.r.o., škodu dosud neuhrazené části úvěru ve výši 18.608 Kč a H. B. (matce M. B.) škodu ve výši 13.337 Kč, 5) dne 14. 4. 2015 uzavřela M. B. na žádost obv. F. v prodejně O2 Czech Republic, a.s., v P., N. t. se společností Home Credit a.s., Smlouvu o spotřebitelském úvěru č. ... s výší úvěrového rámce 4.800 Kč, při uzavírání úvěrové smlouvy uvedla do smlouvy nepravdivé údaje o zaměstnání, které jí sdělil obv. F., tedy že od dubna 2011 pracuje ve spol. Livada, s.r.o., a její čistý měsíční příjem je 18.350 Kč, ačkoliv v té době nikde nepracovala a byla hlášena na úřadu práce, částku 4.800 Kč použila na žádost F. na nákup MT Huawei Mediapad T1, IMEI ..., MT následně dne 14. 4. 2015 prodal obv. F. v prodejně K - Mobil,s.r.o, ve vestibulu metra A , na M. v P., za částku 3.000 Kč, přičemž část úvěru ve výši 2.600 Kč zaplatila H. B. (matka M. B.), tímto jednáním způsobil obv. F. společně se samostatně prověřovanou M. B. poškozené spol. Home Credit a.s., škodu ve výši 2.200 Kč (dosud nesplacená část úvěru), a H. B. (matce M. B.), škodu ve výši 2.600 Kč, 6) dne 14. 4. 2015 uzavřela M. B. na žádost obv. F. v P., ul. T. se společností SIM PŮJČKA s.r.o., Smlouvu o spotřebitelském úvěru č. ... s výší úvěrového rámce 3.000 Kč, při uzavírání úvěrové smlouvy uvedla do smlouvy údaje o zaměstnání, které jí sdělil obv. F., tedy že od dubna 2011 pracuje ve spol. Livada, s.r.o., ačkoliv v té době nikde nepracovala a byla hlášena na úřadu práce, částku ve výši 3.000 Kč v hotovosti převzala a zavázala se úvěr zaplatit do 15. 5. 2015, celou částku předala obv. F., který si ji ponechal pro vlastní potřebu, tímto jednání způsobil obv. F. společně se samostatně prověřovanou M. B. spol. SIM PŮJČKA s.r.o., a následně H. B. (matce M. B.), která dluh dne 16. 5. 2015 v celé výši uhradila, škodu ve výši 3.990 Kč, 7) dne 14. 4. 2015 obv. F. prostřednictví Internetu požádal jménem M. B. o úvěr ve výši 50.000 Kč u společnosti Equa bank a.s., do žádosti o úvěr uvedl, že M. B. od dubna 2011 pracuje ve spol. Livada, s.r.o., a její čistý měsíční příjem je 18.350 Kč, ačkoliv věděl, že v té době nikde nepracovala a byla hlášena na úřadu práce, jako tel. číslo pro internetbanking uvedl své tel. č. ..., poté co byl úvěr schválen, M. B. dne 15. 4. 2015 v na pobočce Equa bank, a.s. v P., ul. L., podepsala Úvěrovou smlouvu č. ..., a úvěr byl načerpán na nově založený účet M. B. u Equa bank, a.s., č. účtu ..., dne 15. 4. 2015 obv. F. prostřednictvím internetbankingu, převedl částku ve výši 49.950 Kč na svůj účet č. ..., přičemž část úvěru ve výši 18.031 Kč zaplatila H. B. (matka M. B.), tímto jednáním způsobil obv. F. společně se samostatně prověřovanou M. B. poškozené spol. Equa bank a.s., škodu dosud neuhrazené části úvěru ve výši 61.207 Kč (dosud nesplacená část úvěru), a H. B. (matce M. B.), škodu ve výši 18.031 Kč, 8) dne 16. 4. 2015 obv. F. prostřednictví Internetu požádal jménem M. B. o úvěr ve výši 8.000 Kč se splatností do 16. 5. 2015 u společnosti Zaplo Finance s.r.o., do žádosti o úvěr uvedl, že M. B. že pracuje jako zaměstnanec s výší příjmů 15.000 Kč a více, ačkoliv věděl, že v té době nikde nepracovala a byla hlášena na úřadu práce, do žádosti uvedl jako kontaktní své tel. č. ... a svůj email ..., poté co byl úvěr schválen a prostřednictvím Internetu došlo k uzavření Smlouvy o úvěru č. ..., byla dne 16. 4. 2015 částka 8.000 Kč převedena na účet M. B. u GE Money Bank, a.s., (nyní MONETA Money Bank, a.s.) č. účtu ..., dne 16. 4. 2015 M. B. na žádost obv. F. převedla částku ve výši 7.000 Kč na účet obv. F. č. ..., přičemž úvěr není do současné doby ani částečně splácen, tímto jednáním způsobil poškozené spol. Zaplo Finance s.r.o., škodu na dosud ani částečně uhrazeném úvěru ve výši 16.900 Kč (přímá škoda 8.000 Kč), 9) dne 20. 4. 2015 uzavřela M. B. na žádost obv. F. v P., V. n. se společností MONETA Money Bank, a.s., Smlouvu o úvěru č. ... s výší úvěrového rámce 100.000 Kč, při uzavírání úvěrové smlouvy, předložila potvrzení zaměstnavatele, které ji opatřil obv. F., ve kterém bylo uvedeno, že od dubna 2011 pracuje ve spol. Livada, s.r.o., a její čistý měsíční příjem je 18.350 Kč, ačkoliv v té době nikde nepracovala a byla hlášena na úřadu práce, částka 100.000 Kč byla dne 20. 4. 2015 převedena na účet M. B. u MONETA Money Bank, a.s., č. účtu ..., částku 85.000 Kč M. B. vybrala z bankomatu v P., V. n. v hotovosti a předala obv. F., dne 21. 4. 2015 M. B. na žádost obv. F. převedla částku ve výši 7.000 Kč na účet obv. F. č. ..., přičemž část úvěru ve výši 30.905 Kč zaplatila H. B. (matka M. B.), tímto jednáním způsobil obv. F. společně se samostatně prověřovanou M. B. poškozené spol. MONETA Money Bank, a.s., škodu na dosud neuhrazené části úvěru ve výši 181.360 Kč (92.817 Kč dosud nesplacená jistina úvěru), a H. B. (matce M. B.), škodu ve výši 30.905 Kč, přičemž obv. F. při páchání tr. činu využil M. B., ačkoliv věděl, že je mentálně retardovaná, ovlivnitelná a lehce manipulovatelná a není schopna plně pochopit důsledky uzavíraných smluv, a již od počátku jednal s úmyslem smlouvy neplnit a odebrané služby ani částečně neuhradit, a takto získané peníze a zboží použil ke své další potřebě, tímto jednáním způsobil výše uvedeným poškozeným škodu ve výši 401.724 Kč.

Nejvyššímu soudu byl dne 7. 4. 2017 předložen trestní spis Obvodního soudu pro Prahu 4 vedený pod sp. zn. 6 T 31/2017 s návrhem tohoto soudu na odnětí a přikázání věci (č. l. 1082 tr. spisu). Důležitým důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. může podle soudu být mj. snaha o zajištění společného řízení v případě, že obžaloby byly podány u různých soudů. Po nápadu obžaloby bylo zjištěno, že obviněný je u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 3T 192/2016, stíhán obžalobou státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Znojmě pro jednání v němž je spatřován přečin vydírání dle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se měl podle obžaloby dopustit tím, že (přesná citace) v době od 26. 3. 2015 do doby oznámení dne 16. 5. 2015 v Praze a jinde, jakož i distančně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků poté, co nejprve přiměl poškozenou M. B.,aby mu dobrovolně zasílala jím požadované finanční prostředky v různé výši, dobrovolně uzavírala pod svým jménem spotřebitelské úvěry na nákup zboží, úvěrové smlouvy a smlouvy na půjčky, jak bankovních, tak nebankovních domů na různé částky, kdy za tímto účelem ji nejdříve i osobně doprovázel do těchto různých společností a předával různou dokumentaci potřebnou pro získání úvěrů, kterou případně předtím sám vyplnil, nebo na základě dobrovolně poskytnuté kopie občanského průkazu poškozené, sám a bez jejího vědomí elektronicky žádal o tyto půjčky, tak následně , přibližně od 20. 4. 2015 poté, co poškozená odmítla dále v tomto dobrovolném jednání pokračovat, poškozenou úmyslně pod pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy, zejména pod pohrůžkou fyzické likvidace, podání trestního oznámení na poškozenou, žalob, jejího uvěznění, placení vysokých finančních sankcí, exekuce jejího veškerého majetku a majetku jejích rodičů, zabavení rodinného domu rodičů a zmrazení jejich účtů a podobně, nutil, aby dále v tomto uzavírání úvěrových i smluv na půjčku u různých bankovních i nebankovních společností pokračovala a takto získané finanční prostředky mu odevzdávala nebo přeposílala na jeho účet č. ... vedený u banky Air bank, a.s., založený obviněným dne 19. 11. 2014, což poškozená ze strachu a z obavy o svůj život a život svých rodičů dělala, kdy výhružky jí podezřelý sděloval ústně, formou SMS zpráv zasílaných z jeho mobilního telefonu a telefonního čísla ... a dále prostřednictvím emailových zpráv z emailu ... na její email ... , kdy v důsledku tohoto jednání vznikla poškozené dosud přesně nezjištěná škoda.

Z porovnání popisů obou skutků, tak jak tyto byly podány na obviněného u Obvodního soudu pro Prahu 4 a u Okresního soudu ve Znojmě, podle obvodního soudu vyplývá, že obviněný je u obou soudů stíhán pro totožné jednání. Jednání popsané v obžalobě podané u Okresního soudu ve Znojmě, jež spočívá v přimění poškozené M. B. k uzavírání úvěrových smluv u bankovních i nebankovních společností, je obžalobou, která byla podána u Obvodního soudu pro Prahu 4, pouze podrobně specifikováno s vymezením konkrétních případů, kdy obviněný měl poškozenou M. B. přimět k uzavření předmětných úvěrových smluv. Obě obžaloby stojí také na výpovědi poškozené M. B. a souvisejících listinných důkazech, tj. v obou případech podle soudu připadá do úvahy provádění dokazování ve zcela totožném rozsahu. Podle obvodního soudu je v daném případě nepochybně dán důvod pro konání společného řízení, když v případě nekonání, by mohlo dojít k situaci, kdy odsouzení obviněného J. F. u Okresního soudu ve Znojmě pro skutek, tak jak je popsán v obžalobě u tohoto soudu projednávané, by mohlo vést u Obvodního soudu pro Prahu 4 k zastavení trestního stíhání obviněného postupem dle § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. Vedení dvou trestních stíhání u dvou okresních (obvodních) soudů pro jednání, která spolu jednoznačně souvisejí je podle obvodního soudu v rozporu s ustanovením § 20 odst. 1 tr. ř. Za situace, kdy u Okresního soudu ve Znojmě je nařízeno prvé hlavní líčení na 13. 4. 2017, obvodní soud s ohledem na shora uvedené předložil trestní věc obviněného J. F. Nejvyššímu soudu k posouzení postupu dle § 25 tr. ř.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu soudu na delegaci věci a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal.

Z obsahu trestního spisu především vyplývají skutečnosti uváděné obvodním soudem v návrhu na delegaci.

Soud zmínil především skutečnost, že předmětná trestní věc obviněného, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 31/2017, souvisí s trestní věcí vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 3 T 192/2016, neboť byly obžaloby podány proti témuž obviněnému a jde o jednání obviněného, které spolu evidentně souvisí.

Ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. stanoví požadavek společného řízení proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Citované ustanovení se neuplatní bezvýhradně v každé situaci, ale je třeba v každé konkrétní věci zjišťovat, zda určité důležité důvody takovémuto postupu nebrání. Podle § 21 odst. 2 tr. ř. koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu. V daném případě jde o objektivní i subjektivní souvislost věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4, když z obou soudů postavených na roveň je tento soud příslušný konat řízení proti témuž obviněnému ale i o nejtěžším trestném činu, jímž je úvěrový podvod podle § 211 odst. 4 tr. zákoníku, s trestní sazbou od 1 až do 5 let odnětí svobody, oproti přečinu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku s trestní sazbou odnětí svobody od 6 měsíců až do 4 let, pro který byla podána obžaloba u Okresního soudu ve Znojmě.

Ze spisového materiálu vyplývá, že obě trestní věci se u uvedených soudů nacházejí ve fázi řízení po podání obžaloby před nalézacím soudem, přičemž u Okresního soudu ve Znojmě se sice již dne 13. 4. 2017 konalo hlavní líčení, které ale bylo odročeno na 22. 6. 2017. U Obvodního soudu pro Prahu 4 dosud nebylo v předmětné věci hlavní líčení nařízeno.

V daném případě by odnětí věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a její přikázání Okresnímu soudu ve Znojmě za účelem konání společného řízení, vzhledem ke stavu projednání věcí u obou soudů, neodpovídalo požadavku ustanovení § 20 odst. 1 a § 21 odst. 2 tr. ř. o konání společného řízení, a v tomto stadiu obou řízení je vhodné také z hlediska rozsahu žalovaných jednání a rychlosti a hospodárnosti trestního řízení, konání společného řízení nikoliv u Okresního soudu ve Znojmě, ale u Obvodního soudu pro Prahu 4. Je proto na Okresním soudu ve Znojmě, aby návrh na delegaci dané věci, vedené u něj pod sp. zn. 3T 192/2016, podal u Nejvyššího soudu.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. dubna 2017

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu