7 Td 11/2017
Datum rozhodnutí: 01.03.2017
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 11/2017-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 1. března 2017 v neveřejném zasedání ve věci obviněného I. H. , vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 4 T 107/2016, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Šumperku podal dne 22. 12. 2016 u Okresního soudu v Šumperku návrh na potrestání obviněného I. H. pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 2 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že (zkráceně uvedeno) v době od 15. 11. 2009 do 16. 12. 2016 v Praze, ani jinde, nepřispíval řádně na výživu své nezletilé dcery Kopretiny *), trvale bytem B. ..., Praha 4 Chodov, vyplývající z ustanovení § 910 a následující občanského zákoníku a dále, která byla upravena v návrhu na potrestání uvedeným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4, ve výši 1 500 Kč do 15. dne k rukám prarodičů nezletilé, za uvedené období na výživném dluží částku 37 500 Kč.

Usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 12. 1. 2017, sp. zn. 4 T 107/2016, bylo rozhodnuto podle § 314c odst. 1 písm. c) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. o předložení věci Nevyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že Okresní soud v Šumperku není příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle soudu je z obsahu spisového materiálu zřejmé, že obviněný je trvale bytem v Praze 4 (ohlašovna). Z výpovědí obviněného vyplývá, že se v Praze 4 také zdržuje (u své matky). Ze spisu podle soudu dále vyplývá, že v době, kdy mělo dojít k páchání uvedeného přečinu, se obviněný také zdržoval v Praze. Jednání se měl dopustit tím, že nepřispíval řádně na výživu své dcery k rukám její babičky, obě trvale bytem v Praze 4. Podle usnesení Okresního soudu v Šumperku nelze dovodit, že by místně příslušným byl právě tento soud, když obviněný se zde v době neplnění vyživovací povinnosti nezdržoval a ani zde nemá pobyt oprávněná osoba. Okresní soud má za to, že příslušný soud je Obvodní soud pro Prahu 4.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Šumperku.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele (v daném případě opomenutí), naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Místem spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy je jak místo, kde měl pachatel pobyt v čase neplnění vyživovací povinnosti, tak i místo, kde měla pobyt oprávněná osoba (srov. rozhodnutí č. 44/1971 Sb. rozh. tr.).

Z obsahu spisu vyplývá, že obviněný měl v době neplnění své vyživovací povinnosti k nezletilé dceři Kopretině *) trvalé bydliště v Praze 11, O. ..., tedy v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4. V tomto případě se však jedná o adresu úřadu Městské části Praha 11(část H.). Z výpovědi obviněného na č. l. 5 a násl. tr. spisu však vyplývá, že si na uvedené adrese řádně přebírá poštu. Z jeho výpovědí je dále zřejmé, že uváděnou trestnou činnost doznává, vypovídá, že se pohybuje po Praze, je víceméně bez domova , chodí se vykoupat a přespávat ke své matce M. H., B. ..., Praha 4 Chodov, kde vídá svou dceru, ale na nic jí nepřispívá.

Z uvedeného je zřejmé, že k jednání resp. opomenutí jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného přečinu tak mělo docházet v územním obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4. K následku přečinu zanedbání povinné výživy pak došlo v místě bydliště oprávněné osoby také v Praze 4. V tomto případě je jak ze samotné skutkové věty, tak z obsahu trestního spisu zřejmé, že není dána místní příslušnost Okresního soudu v Šumperku, přičemž výše uvedené skutečnosti zakládají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4, v jehož obvodu měl a má pobyt jednak obviněný, který se zde zdržuje, a jednak zde má pobyt oprávněná osoba.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 1. března 2017


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.