7 Td 1/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 1/2017-8 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl dne 15. února 2017 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného J. K., vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 161/2016, o návrhu soudu na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou neodnímá .

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podal dne 23. 9. 2016 u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou návrh na potrestání obviněného J. K. pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v nezjištěné době od 7. 8. 2016 do 16. 8. 2016 v Bystřici nad Perštejnem, místní část D., okres Žďár nad Sázavou, odcizil z volně přístupného pozemku ke škodě Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986, Brno, z meteorologického zařízení 7 gelových baterií v hodnotě 33 252 Kč a regulátor napětí v hodnotě 2 723 Kč, a dále pro přečiny neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 207 odst. 1 a § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kterých se měl dopustit tím, že v noci na 25. 8. 2016 se v Bystřici nad Perštejnem, okres Žďár nad Sázavou, bez souhlasu a vědomí majitele P. I., zmocnil jejího neuzamčeného osobního automobilu Peugeot 205, RZ ..., v hodnotě 8 000 Kč, který užil k neoprávněné jízdě v Bystřici nad Perštejnem a jejím okolí a před odstavením z auta odcizil ke škodě S. I. plastový kufřík s nářadím v hodnotě nejméně 2 770 Kč, přičemž tohoto jednání se dopustil po předchozím odsouzení za majetkovou trestnou činnost a k trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to rozhodnutími uvedenými v návrhu na potrestání.

Nejvyššímu soudu byl dne 5. 1. 2017 předložen trestní spis Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou vedený pod sp. zn. 2 T 161/2016 s návrhem tohoto soudu na odnětí a přikázání věci (č. l. 107 tr. spisu). V návrhu soud uvádí, že u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou je po spojení dvou samostatně podaných návrhů na potrestání pod sp. zn. 2 T 161/2016 vedeno společné trestní řízení proti obviněnému. U hlavního líčení dne 20. 10. 2016 bylo zjištěno, že obviněný má další trestní řízení, a to přinejmenším pod sp. zn. 3T 125/2016 u Okresního soudu ve Znojmě. Z toho důvodu bylo hlavní líčení odročeno na neurčito za účelem ověření stavu této trestní věci. V návaznosti na to bylo dále zjištěno, že proti obžalovanému jsou vedena další trestní řízení, a to u Okresního soudu ve Znojmě, kde byl obžalovaný rozsudkem ze dne 19. 10. 2016, č. j. 3 T 125/2016-110, zatím nepravomocně odsouzen za přečiny výtržnictví, poškození cizí věci a pokus přečinu krádeže podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 228 odst. 1 a § 21 odst. 1 k § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákoníku, kterých se měl dopustit v noci na 20. 6. 2016, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 20 měsíců se zařazením k jeho výkonu do věznice s ostrahou za současného uložení ambulantního protialkoholního ochranného léčení. U Okresního soudu v Chrudimi je proti obviněnému vedeno trestní řízení pod sp. zn. 2 T 134/2016 pro přečiny neoprávněného užívání cizí věci, krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 207 odst. 1 tr. zákoníku, § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 a § 234 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se měl dopustit dne 31. 7. 2016, a po konání hlavního líčení dne 24. 10. 2016 bylo hlavní líčení odročeno na neurčito za účelem vyčkání právní moci rozsudku v uvedené trestní věci Okresního soudu ve Znojmě. U Okresního soudu v Pardubicích je proti obviněnému vedeno trestní řízení pod sp. zn. 3 T 216/2016 pro přečin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit dne 1. 6. 2016, a po konání hlavního líčení dne 4. 11. 2016 bylo hlavní líčení odročeno na neurčito za účelem vyčkání právní moci rozsudku v uvedené trestní věci Okresního soudu ve Znojmě. Z uvedených skutečností podle soudu vyplývá, že uvedené trestné činnosti, ohledně níž byly podány samostatné návrhy na potrestání u Okresních soudů v Chrudimi a ve Žďáru nad Sázavou a obžaloba u Okresního soudu v Pardubicích, se obviněný dopustil před vyhlášením rozsudku Okresního soudu ve Znojmě, č. j. 3 T 125/2016-110 ze dne 19. 10. 2016, tedy v každé z nich bude podle soudu přicházet v úvahu ukládání souhrnných trestů a podle posouzení není vyloučeno ukládání společných trestů. Proto budou muset všechny tři uvedené okresní soudy s vyhlášením rozsudku vyčkat právní moci rozsudku Okresního soudu ve Znojmě, resp. dalšího rozsudku některého z uváděných okresních soudů, protože nutno vždy vyčkat na právní moc předchozího rozsudku, aby mohl být vyhlášen rozsudek se souhrnným nebo společným trestem, takže příslušný trestní postih přes relativně jednoduché a doznávané věci bude značně časově náročný a celkově i nepřehledný. Podle okresního soudu je proto vhodné v zájmu rychlého trestního postihu a respektování zásady procesní ekonomie, aby došlo alespoň v jednom případě k faktickému spojení dvou trestních věcí okresních soudů. Jsou tedy podle soudu dány důležité důvody, pro které by ve věci neměl být činný místně příslušný okresní soud. Okresní soud proto navrhl, aby byla uvedená trestní věc odňata Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou a přikázána Okresnímu soudu v Pardubicích nebo Okresnímu soudu v Chrudimi.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu soudu na delegaci věci a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal.

Z obsahu trestního spisu především vyplývají skutečnosti uváděné okresním soudem v návrhu na delegaci.

Soud zmínil především vhodnost odnětí věci vedené u tohoto soudu a přikázání soudu jinému soudu, a to z důvodu rychlosti řízení a procesní ekonomie.

Ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. stanoví požadavek společného řízení proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.

Citované ustanovení se neuplatní bezvýhradně v každé situaci, ale je třeba v každé konkrétní věci zjišťovat, zda určité důležité důvody takovémuto postupu nebrání. Nejvyšší soud však v uvedeném případě neshledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

Nejprve je nutno zdůraznit, že skutečnost, že je proti obviněnému současně vedeno více trestních řízení u různých soudů České republiky není nijak výjimečná. U Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, u soudu příslušného v předmětné trestní věci obviněného, bylo konáno již několik hlavních líčení, kdy zejména v hlavním líčení dne 20. 10. 2016 byla provedena podstatná část dokazování.

Za tohoto stavu pak Nejvyšší soud nepovažuje za vhodné ani z hlediska rychlosti a hospodárnosti trestního řízení, odnětí věci tomuto soudu a její přikázání soudu jinému za účelem konání společného řízení, a to vzhledem ke stavu projednání této věci. Důvody uváděné okresním soudem tak neodpovídají požadavku ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. o konání společného řízení ani nejsou důležitými důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 15. února 2017

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu