7 Nd 349/2000
Datum rozhodnutí: 18.10.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 349/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl ve věci návrhu na náhradu škody v důsledku ztráty na výdělku při invaliditě, podaného navrhovatelem Z. H., proti odpůrcům: 1) OKD, a. s., odštěpný závod O., a 2) OKD, a. s., odštěpný závod P., vedeného u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 25 C 105/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o návrhu na náhradu škody v důsledku ztráty na výdělku při invaliditě, podaného navrhovatelem Z. H., proti odpůrcům: 1) OKD, a. s., Důl Lazy, odštěpný závod Orlová, a 2) OKD, a. s., Důl Odra, odštěpný závod Petřvald, vedeného u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 25 C 105/2000, se podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hodoníně.

O d ů v o d n ě n í :

S návrhem na zahájení řízení o náhradě škody v důsledku ztráty na výdělku při invaliditě, podaným dne 24. 8. 2000 u Okresního soudu v Karviné, navrhovatel Z. H. spojil návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Uvedl, že mu byl rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení v Praze přiznán invalidní úrazový důchod a jeho zdravotní stav mu neumožňuje dlouhé cestování k místně příslušnému soudu v Karviné. Navrhovatel proto požádal o přikázání projednávané věci z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hodoníně podle místa svého trvalého pobytu.

Písemným podáním ze dne 18. 9. 2000, které bylo Okresnímu soudu v Karviné doručeno dne 21. 9. 2000, neuplatnil druhý odpůrce proti přikázání věci žádné námitky, a shodné stanovisko vyslovil ve svém písemném vyjádření ze dne 21. 9. 2000, doručeném okresnímu soudu dne 25. 9. 2000, rovněž prvý odpůrce.

Písemným podáním, adresovaným dne 2. 10. 2000 Nejvyššímu soudu České republiky, doručeným tomuto soudu dne 17. 10. 2000, Okresní soud v Karviné za tohoto stavu věci navrhl, aby věc shora uvedená byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Hodoníně.

Na podkladě předloženého spisového materiálu shledal Nejvyšší soud České republiky postup podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. zákonným a důvodným a přikázal proto věc, a to i se zřetelem k zájmům procesní ekonomiky, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hodoníně.Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2000Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k