7 Nd 327/2000
Datum rozhodnutí: 26.09.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 327/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl ve věci žaloby o zaplacení částky 9.104,- Kč s příslušenstvím, podané žalobcem E. H. , proti žalovaným manželům Mgr. A. a M. Ž., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 17/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o žalobě o zaplacení částky 9.104,- Kč s příslušenstvím, podané žalobcem E. H., proti žalovaným manželům Mgr. A. a M. Ž. vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 17/2000, se podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

O d ů v o d n ě n í :

Na základě žaloby, podané žalobcem dne 31. 1. 2000 u Obvodního soudu pro Prahu 5, tento soud rozhodl dne 15. 2. 2000 pod č. j. 28 C 17/2000-6 platebním rozkazem, který však byl v důsledku včasného odporu žalovaných zrušen a ve věci bylo nařízeno jednání na den 24. 8. 2000. V průběhu tohoto jednání prvý žalovaný, Mgr. A. Ž. uvedl, že je sice nadále trvale hlášen na adrese P., kde má byt, převážnou část roku se však zdržuje s druhou žalovanou, M. Ž. v Z., v okrese Š., kde mají rodinný domek. Požádal proto o přikázání projednávané věci z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

Písemným podáním ze dne 4. 9. 2000, které bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 5 doručeno dne 5. 9. 2000, vyslovila druhá žalovaná s tímto návrhem souhlas, a shodné stanovisko vyslovil ve svém písemném vyjádření, doručeném obvodnímu soudu dne 6. 9. 2000, rovněž žalobce E. H.

Písemným podáním, adresovaným dne 12. 9. 2000 Nejvyššímu soudu České republiky, doručeným tomuto soudu dne 21. 9. 2000, Obvodní soud pro Prahu 5 za tohoto stavu věci navrhl, aby věc shora uvedená byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Šumperku, kde všichni tři účastníci řízení v současné době bydlí.

Na podkladě předloženého spisového materiálu shledal Nejvyšší soud České republiky postup podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. zákonným a důvodným a přikázal proto věc, a to i se zřetelem k zájmům procesní ekonomiky, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2000Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k