7 Nd 325/2000
Datum rozhodnutí: 27.09.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 325/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce V. J., proti žalovaným 1) JUDr. J. K., a 2) H. V., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 12 C 85/95, o námitce podjatosti vznesené proti soudkyním Vrchního soudu v Praze JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 27/2000.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce vznesl ve svém vyjádření, které adresoval Vrchnímu soudu v Praze, námitku podjatosti soudkyň tohoto soudu, které se mají podílet na rozhodování o opravném prostředku v jeho věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 12 C 85/95. Svoji námitku podjatosti vůči soudkyním Vrchního soudu v Praze JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. však blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud zjistil, že podle rozvrhu práce má o opravném prostředku rozhodovat senát Vrchního soudu v Praze ve složení JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. Posledně dvě jmenované soudkyně, vůči kterým směřuje námitka podjatosti vznesená žalovaným, shodně uvedly, že k účastníkům řízení, jejich zástupcům a k právní věci účastníků nemají žádný vztah.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, nebo k účastníkům nebo jejich právním zástupcům lze mít pochybnosti o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud.

V daném případě bylo zjištěno, že nejsou dány žádné zákonem stanovené skutečnosti, které by vzbuzovaly pochybnosti o nepodjatosti jmenovaných soudců. Takové skutečnosti neuvádí ani žalobce. Jeho výtky, že tyto soudkyně ve věci rozhodovaly, nemohou být důvodem pro jejich vyloučení a rozhodování v této věci.

Za tohoto stavu neshledal Nejvyšší soud důvody, pro které by měly být soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. vyloučeny z projednávání a rozhodování ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 27/2000, a proto rozhodl tak, jak je patrno z výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann