7 Nd 312/2000
Datum rozhodnutí: 20.09.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 312/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem JUDr. A. V., zastoupeným JUDr. T. Z., advokátem, proti rozhodnutí odpůrce Katastrálního úřadu Praha - město, se sídlem Praha 8, Pod sídlištěm 1800/9, ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. V11-4476/96/JE, rozhodl o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že opravný prostředek, podaný navrhovatelem dne 26. 4. 2000 proti rozhodnutí odpůrce ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. V11-4476/96/JE, projedná a rozhodne o něm Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením z 31. 7. 2000, č. j. 33 Ca 109/2000-5, které nabylo právní moci 11. 8. 2000, Městský soud v Praze vyslovil v předmětné právní věci navrhovatele JUDr. A. V. svoji místní nepříslušnost a zároveň rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř., tj. k určení soudu, který věc projedná a rozhodne, protože navrhovatel má trvalé bydliště mimo území České republiky, kde se ani nezdržuje. Spisový materiál byl Nejvyššímu soudu předložen 5. 9. 2000.

Nejvyšší soud především v souladu s právním názorem vysloveným Městským soudem v Praze shledal, že v předložené právní věci je dána pravomoc soudů České republiky, přičemž věcná příslušnost krajského soudu k projednání opravného prostředku navrhovatele je založena ustanovením § 246c odst. 1 o. s. ř.

Podle ustanovení § 246a odst. 2 o. s. ř. je přitom v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu místně příslušným ten soud, konkrétně soud krajský, v jehož obvodu je obecný soud navrhovatele, jímž je ten soud, v jehož obvodu má občan - navrhovatel bydliště nebo v jehož obvodu se zdržuje (§ 246c, § 85 odst. 1 o. s. ř.).

V daném případě, jak vyplývá z předloženého spisu, navrhovatel trvale bydlí ve Slovenské republice a na území České republiky tedy nemá bydliště a ani se zde nezdržuje. Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Z uvedeného je patrné, že navrhovatel nemá na území České republiky obecný soud podle § 85 o. s. ř., neboť trvale bydlí ve Slovenské republice a podmínky pro určení místní příslušnosti vzhledem k tomu v dané věci chybějí.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí odpůrce ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. V11- 4476/96/JE, je Městský soud v Praze. Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud České republiky především z hlediska, aby věc rozhodoval ten soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáváno, přičemž v obvodu tohoto soudu se navíc v katastrálním území Břevnov nacházejí i nemovitosti, ve vztahu k nimž je rozhodováno o vlastnickém právu navrhovatele, resp. o vkladu jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk Sovák