7 Nd 303/2000
Datum rozhodnutí: 31.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 303/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem J. H., zastoupeným na základě plné moci advokátem JUDr. P. O., proti rozhodnutí odpůrce Okresního pozemkového úřadu v Karlových Varech se sídlem v Karlových Varech, U Spořitelny 2, ze dne 13. 3. 2000, č. j. PÚ 128/2000-203, rozhodl o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že opravný prostředek, podaný navrhovatelem dne 13. 4. 2000 proti rozhodnutí odpůrce ze dne 13. 3. 2000, č. j. PÚ 128/2000-203, projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Plzni.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením z 11. 8. 2000, č. j. 30 Ca 179/2000-11, které nabylo právní moci 16. 8. 2000, Krajský soud v Plzni vyslovil v předmětné právní věci navrhovatele J. H. svoji místní nepříslušnost a zároveň rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky v Brně k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, protože navrhovatel má trvalé bydliště mimo území České republiky, kde se ani nezdržuje. Spisový materiál byl Nejvyššímu soudu předložen 24. 8. 2000.

Nejvyšší soud především v souladu s právním názorem vysloveným krajským soudem shledal, že v předložené právní věci je dána pravomoc soudů České republiky, přičemž věcná příslušnost krajského soudu k projednání opravného prostředku navrhovatele je založena ustanoveními § 246c odst. 1, odst. 2, odst. 3 o. s. ř. a § 9 odst. 6 zákona o půdě.

Podle ustanovení § 246a odst. 2 o. s. ř. je přitom v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu místně příslušným ten soud, konkrétně soud krajský, v jehož obvodu je obecný soud navrhovatele, jímž je ten soud, v jehož obvodu má občan - navrhovatel bydliště nebo v jehož obvodu se zdržuje (§ 246c, § 85 odst. 1 o. s. ř.).

V daném případě, jak vyplývá z předloženého spisu, navrhovatel trvale bydlí ve Spolkové republice Německo a na území České republiky tedy nemá bydliště a ani se zde nezdržuje. Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Z uvedeného je patrné, že navrhovatel nemá na území České republiky obecný soud podle § 85 o. s. ř., neboť trvale bydlí ve Spolkové republice Německo a podmínky pro určení místní příslušnosti vzhledem k tomu v dané věci chybějí.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí odpůrce ze dne 13. 3. 2000, č. j. PÚ 128/2000-203, je Krajský soud v Plzni. Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud České republiky především z hlediska, aby věc rozhodoval ten soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáváno, přičemž v obvodu tohoto soudu se navíc v katastrálním území Pila nacházejí i nemovitosti, ve vztahu k níž je rozhodováno o vlastnickém právu navrhovatele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2000

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k