7 Nd 301/2000
Datum rozhodnutí: 29.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 301/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku navrhovatele J. H., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, ze dne 3. 5. 2000, č. 510 516 297/160, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 121/2000, rozhodl o návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Brně se z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

U Městského soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušného je pod sp. zn. 27 Ca 121/2000 vedeno řízení o opravném prostředku navrhovatele proti rozhodnutí odpůrce, jímž byla navrhovateli zamítnuta žádost o plný invalidní důchod.

Městský soud v Praze předložil dne 23. 8. 2000 spis Nejvyššímu soudu s návrhem na přikázání věci Krajskému soudu v Brně, když svůj návrh odůvodnil tím, že s ohledem na vzdálenost bydliště navrhovatele od procesního soudu se jeví vhodným, aby z důvodů hospodárnosti řízení

věc projednal a rozhodl Krajský soudu v Brně.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený návrh na delegaci věci přezkoumal, a shledal, že není důvodný.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud ze spisu zjistil, že účastníci řízení byli vyzváni Městským soudem v Praze, aby se k návrhu na delegaci ve lhůtě čtrnácti dnů vyjádřili, a pokud tak neučiní, bude se předpokládat, že k navrhované delegaci věci Krajskému soudu v Brně nemají námitky (§ 101 odst. 3 o. s. ř.). Vyjádření účastníků ve stanovené lhůtě nebylo soudu doručeno.

Postup navrhovaný Městským soudem v Praze na přikázání věci je výjimkou z ústavně garantované zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (č. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Z toho vyplývá, že přikázání věci jinému než příslušnému soudu se musí opírat o skutečnosti, které se vyznačují něčím mimořádným. Ze skutečnosti, která má odůvodňovat použití ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je patrno, že otázku hospodárnosti, bez možnosti použití dalších skutečností nelze považovat za skutečnost dostatečnou k tomu, aby bylo možno rozhodnout o delegaci věci. Ze spisu, který Městský soud předložil, není patrna žádná další okolnost, která by mohla ve spojitosti se zásadou hospodárnosti řízení vést k závěru, že vhodnější by bylo projednání věci Krajským soudem v Brně. Ze spisu není ani patrno, zda by takovým důvodem nemohly být na straně navrhovatele např. zdravotní důvody, pro které žádal plný invalidní důvod.

Vzhledem ke skutečnostem shora uvedeným rozhodl Nejvyšší soud tak, že návrh na přikázání věci zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann