7 Nd 292/2000
Datum rozhodnutí: 14.09.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 292/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci navrhovatele K. B., , zastoupeného JUDr. A. V., advokátem, , proti odpůrci T. L., a. s., se sídlem v P., zastoupenému Mgr. P. Š., advokátem, o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu Plzeň - město, pod sp. zn. 9 C 202/98, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc navrhovatele K. B., zastoupeného JUDr. A. V., advokátem, proti odpůrci T. L., a. s., se sídlem P., zastoupenému Mgr. P. Š., advokátem, o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, vedená u Okresního soudu Plzeň - město, pod sp. zn. 9 C 202/98, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman