7 Nd 289/2000
Datum rozhodnutí: 16.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 289/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem R. M., proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová ul. 25 ze dne 15. 6. 2000 č. j. 501 002 229/160, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 127/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann