7 Nd 276/2000
Datum rozhodnutí: 02.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 276/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl ve věci návrhu na prohlášení konkursu, podaného navrhovatelem Č. F., s. r. o., se sídlem P., proti odpůrci ITC, spol. s r. o., se sídlem P., vedené u Krajského obchodního soudu v Praze pod sp. zn. 91 K 48/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o návrhu na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, podaném navrhovatelem Č. f. , s. r. o., se sídlem P., proti odpůrci ITC, spol. s r. o., se sídlem P., vedená u Krajského obchodního soudu v Praze pod sp. zn. 91 K 48/2000, se podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému obchodnímu soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :Dne 29. 2. 2000 podal navrhovatel u Krajského obchodního soudu v Ostravě návrh na prohlášení konkursu na majetek odpůrce (dlužníka), spojený s návrhem na ustanovení správce konkursní podstaty. Usnesením z 31. 3. 2000, sp. zn. 33 K 14/2000, které nabylo právní moci dnem 22. 4. 2000, Krajský obchodní soud v Ostravě vyslovil k projednání věci svoji místní nepříslušnost a postoupil věc Krajskému obchodnímu soudu v Praze jako soudu místně příslušnému. Usnesením z 27. 6. 2000, sp. zn. 91 K 48/2000, uložil Krajský obchodní soud v Praze účastníkům řízení, aby do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí sdělili soudu písemně své stanovisko k přikázání věci Krajskému obchodnímu soudu v Brně. Krajský obchodní soud v Praze zdůvodnil uvažovanou delegaci tím, že odpůrce fakticky na pražské adrese již několik měsíců nesídlí a přenesl své sídlo a zřejmě i svůj majetek, na který má být konkurs prohlášen, do K., L. čp. 1110. Přikázání věci Krajskému obchodnímu soudu v Brně shledal za této situace Krajský obchodní soud v Praze vhodnějším pro hospodárnější a rychlejší projednání věci, stejně jako pro případný následný efektivnější dohled soudu nad konkursním řízením, včetně ustavení správce konkursní podstaty, dohledu a správy konkursní podstaty, incidenčních sporů apod.

Písemným podáním, doručeným Krajskému obchodnímu soudu v Praze dne 20. 7. 2000, odpůrce vyslovil s přenesením pravomoci ke Krajskému obchodnímu soudu v Brně souhlas, navrhovatel proti případné delegaci věci k tomuto soudu nevznesl žádné námitky (§ 101 odst. 3 o. s. ř.).

Krajský obchodní soud v Praze přípisem z 24. 7. 2000 předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti. Spis byl Nejvyššímu soudu doručen dne 31. 7. 2000.

Na podkladě předloženého spisového materiálu shledal Nejvyšší soud České republiky postup podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. zákonným a důvodným a přikázal proto věc, a to i se zřetelem k zájmům procesní ekonomiky, k projednání a rozhodnutí Krajskému obchodnímu soudu v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. srpna 2000

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k