7 Nd 275/2000
Datum rozhodnutí: 29.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 275/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud ve věci řízení o opravném prostředku navrhovatelky J. V., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, ze dne 31. 5. 2000 rozhodl o určení místní příslušnosti soudu t a k t o :

Určuje se, že opravný prostředek navrhovatelky proti rozhodnutí odpůrce ze dne 31. 5. 2000 projedná a rozhodne o něm Vrchní soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím odpůrce ze dne 31. 5. 2000 bylo rozhodnuto o žádosti navrhovatelky na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 39/2000 Sb. o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 a 1945. Rozhodnutí bylo učiněno podle § 5 citovaného zákona.

Proti rozhodnutí podala navrhovatelka opravný prostředek.

Jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, protože podle § 6 odst. 4 zák. č. 39/2000 Sb. proti rozhodnutí správního orgánu lze podat opravný prostředek k vrchnímu soudu. Z uvedeného ustanovení je tedy zároveň zřejmé, že věcně příslušným soudem je vrchní soud, což ostatně koresponduje s ustanovením § 246 odst. 2 o. s. ř. Místně příslušným je podle § 246a odst. 2 o. s. ř. per analogiam vrchní soud, v jehož obvodu je obecný soud navrhovatele.

Obecným soudem občana je podle § 85 odst. 1 o. s. ř. soud, v jehož obvodu má občan bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje.

V posuzovaném případě má navrhovatelka bydliště v Kanadě, tedy mimo území České republiky. Ze spisu vyplývá, že se v České republice nezdržuje. Jde tedy o situaci, kdy navrhovatelka nemá v České republice obecný soud. Chybějí tedy podmínky místní příslušnosti soudu, který má rozhodnout o opravném prostředku navrhovatelky.

Proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl o určení místní příslušnosti soudu tak, že věc projedná a rozhodne Vrchní soud v Praze. Nejvyšší soud vycházel z toho, že v obvodu Vrchního soudu v Praze má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí má být na podkladě opravného prostředku přezkoumáno, a že Vrchní soud v Praze je pro navrhovatelku nejsnáze dostupný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek příspustný.

V Brně dne 29. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec