7 Nd 274/2000
Datum rozhodnutí: 02.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 274/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený ve věci žalobce S., grafické závody, akciová společnost, proti žalovanému C. P., spol. s r. o., o zaplacení částky 1 325 903,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Cm 215/99, rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Cm 215/99 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému obchodnímu soudu v Praze.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění ( § 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann