7 Nd 264/2000
Datum rozhodnutí: 15.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 264/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený, ve věci řízení o opravném prostředku, podaném navrhovatelem J. G., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, ze dne 8. 3. 2000, jimž byla zamítnuta žádost navrhovatele o částečný invalidní důchod, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 Ca 70/2000, rozhodl o návrhu Krajského soudu v Ostravě na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Praze t a k t o :

Věc - řízení o opravném prostředku, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 Ca 70/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze.

Odůvodnění tohoto usnesení s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá. Tímto usnesením bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman