7 Nd 263/2000
Datum rozhodnutí: 25.07.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 263/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl v právní věci žalobce Ing. F. K., proti žalovaným Ing.S. a G. Z., o zaplacení částky 42.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 10 C 84/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Návrh žalobce Ing. F. K. na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 8 se z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :Žalobce podal dne 8. 3. 2000 u Okresního soudu ve Vsetíně žalobu na Ing. S. a G. Z., tehdy trvale bytem J. čp. 1810, V., o zaplacení částky 42.000,- Kč s 18 % úrokem z prodlení od 1. 2. 2000 do zaplacení a na nákladech řízení soudního poplatku 1.680,- Kč, právního zastoupení za dva hlavní úkony po 1.800,- Kč a dvou režijních paušálů po 75,- Kč, spojenou s návrhem na vydání platebního rozkazu. Přípisem z 16. 3. 2000 žalobce opravil petit návrhu v tom smyslu, že požádal o zaplacení úroku z prodlení z částky 42.000,- Kč ve výši 11 % od 17. 9. 1999 do zaplacení. Okresní soud ve Vsetíně platební rozkaz dne 27. 3. 2000 pod sp.zn. Ro 147/2000 vydal, v důsledku odporu podaného žalovanými však byl tento platební rozkaz zrušen. Usnesením z 26. 4. 2000 čj. 10 C 84/2000-18 okresní soud podle § 95 odst. 1 o. s. ř. změnu žaloby ve shora uvedeném smyslu připustil.

Přípisem ze dne 29. 5. 2000, doručeným Okresnímu soudu ve Vsetíně dne 31. 5. 2000, žalobce v důsledku iniciativy okresního soudu navrhl, aby byla věc delegována Obvodnímu soudu pro Prahu 8, neboť žalovaní se v současné době zdržují na adrese P. 8 - T., K H. 688/19.

Přípisem ze dne 19. 6. 2000 vyslovili oba žalovaní s návrhem žalobce na delegaci nesouhlas (byť zřejmě omylem ohledně přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 10), který dalším přípisem z 27. 6. 2000 doplnili v tom smyslu, že advokát, který je do věci zasvěcen a který bude oba žalované v dalším řízení zastupovat, má bydliště i pracoviště ve Vsetíně a před Obvodním soudem pro Prahu 8 by nemohl účastníky z časových důvodů a z důvodu řešení dalších rozpracovaných řízení zastupovat, a navíc se předmět žaloby nachází v obci Ratiboř, okres Vsetín.

Okresní soud ve Vsetíně za tohoto procesního stavu předložil spisový materiál dne 17. 7. 2000 v souladu s ustanovením § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o shora citovaném návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že v posuzovaném případě zákonné podmínky pro přikázání věci splněny nejsou.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Procesní postup podle citovaného ustanovení o. s. ř. je tudíž výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost vyplývá ze zákonných hledisek. Přitom právě zásada, že řízení koná zásadně soud, jehož příslušnost je založena zákonem, je garantována článkem 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V praxi to znamená, že důvody, o které se naznačený procesní postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. opírá, se musí vždy vyznačovat jistou, konkrétně zjištěnou výjimečností. Okolnosti toho druhu, že účastníci řízení, či někteří nebo některý z nich nemají bydliště, popř. pracoviště v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem svého trvalého bydliště či pracoviště a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost, či že je cesta k jednání u příslušného soudu pro ně spojena s rozličnými organizačními, event. finančními problémy apod., jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci soudu jinému.

V tomto případě argumentuje žalobce toliko současným místem pobytu žalovaných, která mu ovšem v plnohodnotné účasti na řízení před věcně i místně příslušným soudem zásadně nebrání. Ze spisu přitom nejsou patrné žádné další důvody, které by pro navrhovanou delegaci svědčily. Procesní soud naopak již ve věci (nepochybně po pečlivém zvážení věci) rozhodl platebním rozkazem.

K výše uvedenému navíc přistupuje ta skutečnost, že předmětná nemovitost, rodinný dům čp. 64 v R., které se žalobcem žalovaným vyúčtované (zčásti údajně nezaplacené) provedené práce týkají, se nachází právě v obvodu příslušného soudu, přičemž není vyloučeno ani vedení dokazování výslechem svědků, trvale bydlících či působících rovněž v obvodu působnosti Okresního soudu ve Vsetíně, popř. dalšími důkazy, vázanými právě k obvodu působnosti věcně a místně příslušného soudu.

Přikázání věci za této situace se nejeví jako vhodné a Nejvyšší soud České republiky proto návrh na přikázání věci zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. července 2000

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k