7 Nd 240/2000
Datum rozhodnutí: 15.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 240/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku navrhovatelky JUDr. M. B., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, ze dne 26. 4. 2000, č. j. 505309067, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 19 Ca 94/2000, rozhodl o návrhu navrhovatelky na přikázání věci Městskému soudu v Praze t a k t o :

Návrh navrhovatelky na přikázání věci Městskému soudu v Praze se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

U Krajského soudu v Ostravě je vedeno řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí odpůrce ze dne 26. 4. 2000, č. j. 505309067, jímž byla navrhovatelce zastavena výplata plného invalidního důchodu.

Navrhovatelka podala návrh, aby věc byla podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázána k projednání Městskému soudu v Praze. Tento návrh odůvodnila navrhovatelka tím, že Krajský soud v Ostravě nezaručuje objektivitu posouzení jejího případu, a to s přihlédnutím k tomu, že se v minulosti ucházela o místo justičního čekatele, přičemž bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě JUDr. L. navrhovatelce sdělil, že ani jeden ze soudců nesouhlasí s přijetím navrhovatelky, přičemž bližší důvod neuvedl. Jako další důvod delegace navrhovatelka uvedla, že její zadržení v psychiatrické léčebně souvisí s její snahou oznámit trestný čin znásilnění. V této souvislosti uvedla, že pachatel trestného činu MUDr. H. má známého advokáta JUDr. T. a proto se obává, že by mohl ovlivňovat přezkoumání.

Odpůrce k návrhu navrhovatelky na delegaci ve svém vyjádření sdělil, že se nepřipojuje k návrhu navrhovatelky a nevidí důvod, proč by měla být věc přikázána k Městskému soudu v Praze. Ve svém vyjádření uvedl, že navrhovatelka má trvalé bydliště v Ostravě, kde i pracuje a navíc veškerá zdravotnická dokumentace je vedena na Okresní správě sociálního zabezpečení Ostrava.

Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený, návrh na delegaci přezkoumal a shledal, že není důvodný.

V předložené věci je věcně i místně příslušným Krajský soud v Ostravě, a to podle § 246 odst. 1 a § 246a odst. 2 o. s. ř.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána též z důvodu vhodnosti. Přikázání věci je postup, který znamená výjimku ze zásady, podle níž řízení koná soud, jehož příslušnost je dána podle zákonných hledisek. S touto povahou přikázání věci musí korespondovat důvody, na kterých je tento postup v konkrétním případě založen. Tyto důvody se musí vyznačovat výjimečností. Pokud navrhovatelka tvrdí, že projednání věci u věcně a místně příslušného soudu postrádá záruky objektivity, má právo k řešení této situace využít právní procesní prostředky občanského soudního řádu, a to uplatnit námitku podjatosti vůči soudcům, kterým podle rozvrhu práce tohoto soudu přísluší předmětnou věc projednat a rozhodnout. Jelikož Nejvyšší soud nezjistil, že by bylo podle příslušných ustanovení o. s. ř. rozhodnuto o vyloučení soudců z projednávání a rozhodování předmětné věci, neshledal důvody pro delegaci věci Městskému soudu v Praze a rozhodl tak, jak je patrno z výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman