7 Nd 239/2000
Datum rozhodnutí: 12.07.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 239/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl ve věci návrhu na přezkoumání rozhodnutí, podaného navrhovatelem T. K., proti odpůrci České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 Ca 82/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o návrhu na přezkoumání rozhodnutí, podaném navrhovatelem T. K., proti odpůrci České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 Ca 82/2000, se podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Plzni.

O d ů v o d n ě n í :Dne 6. 3. 2000 předložil odpůrce Krajskému soudu v Plzni k projednání a rozhodnutí opravný prostředek navrhovatele, směřující proti rozhodnutí odpůrce z 10. 11. 1999 č. 460 507 508. Usnesením z 3. 4. 2000, sp. zn. 16 Ca 67/2000, které nabylo právní moci dnem 22. 4. 2000, Krajský soud v Plzni vyslovil k projednání zmíněného opravného prostředku svoji místní nepříslušnost a postoupil věc Krajskému soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému.

Písemným podáním, adresovaným dne 11. 6. 2000 Krajskému soudu v Ostravě, navrhovatel T. K. k dotazu tohoto soudu navrhl, aby spor o plný invalidní důchod mezi ním a Českou správou sociálního zabezpečení byl z důvodu vhodnosti přikázán Krajskému soudu v Plzni. Navrhovatel v současné době vykonává v tomto kraji, konkrétně ve věznici v Ostrově nad Ohří, víceletý trest odnětí svobody, jednání před soudem by se přitom rád osobně zúčastnil, jeho aktuální zdravotní stav by mu však patrně neumožnil eskortu ke Krajskému soudu v Ostravě neumožnil.

Odpůrce proti případné delegaci věci ke Krajskému soudu v Plzni žádné námitky nevznesl (§ 101 odst. 3 o. s. ř.).

Krajský soud v Ostravě přípisem z 29. 6. 2000 předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti. Spis byl Nejvyššímu soudu doručen dne 30. 6. 2000.

Na podkladě předloženého spisového materiálu shledal Nejvyšší soud České republiky postup podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. zákonným a důvodným a přikázal proto věc, a to i se zřetelem k zájmům procesní ekonomiky, k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Plzni.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. července 2000

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk Sovák