7 Nd 237/2000
Datum rozhodnutí: 11.07.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 237/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce B. V., proti žalovanému Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 66/97, o námitce podjatosti vznesené proti soudkyním Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 108/99.

O d ů v o d n ě n í :

V odvolání, které žalobce podal proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 1999 sp. zn. 32 C 66/97, současně navrhl, aby z projednávání a rozhodování věci byly vyloučeny soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. L. a dále soudkyně JUDr. F. Svůj návrh na vyloučení soudkyň k výzvě soudu upřesnil tak, že navrhuje vyloučení soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. F., JUDr. Ř. JUDr. Ž., když svůj návrh odůvodnil tím, že jde o soudkyně, které již v minulosti projednávaly u Vrchního soudu v Praze jeho věci a v souvislosti s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 Co 124/98 podal na shora uvedené soudkyně trestní oznámení. Výše uvedené skutečnosti jsou dle návrhu žalobce dostatečné k vyloučení shora uvedených soudkyň v nyní projednávané věci.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud.

Věc vedená u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 108/99 byla v souladu s rozvrhem práce přidělena k projednávání senátu, jehož členy jsou JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. Uvedené soudkyně se v písemném vyjádření ke vznesené námitce vyjádřily tak, že k dané věci ani účastníkům řízení nemají žádný osobní vztah, jež by mohl ovlivnit jejich rozhodování.

Z námitek uplatněných žalobcem vyplývá, že důvody pro vyloučení shora uvedených soudkyň opírá žalobce o svoji nespokojenost s kvalitou jejich rozhodování v jiné věci, kde byl rovněž účastníkem řízení, což nakonec vedlo žalobce také k podání trestního oznámení na tyto soudkyně, v souvislosti s jejich rozhodnutím ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 2 Co 124/98. Výše uvedená okolnost, tj. nespokojenost s kvalitou rozhodování v jiné věci, nemůže ovšem bez dalšího odůvodňovat závěr, že v nyní projednávané věci budou splněny podmínky pro vyloučení těchto soudkyň ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. Tak by tomu mohlo být pouze v případě, že uplatňované námitky by bylo možno vztahovat i k nynější věci s ohledem na existenci konkrétních skutečností, jejichž obsah a charakter týkající se věci a účastníků řízení by důvodně nasvědčoval tomu, že soudci, jichž se má vyloučení týkat, nebudou rozhodovat nepodjatě. Existence těchto konkrétních skutečností však nebyla prokázána.

Vhledem ke skutečnostem shora uvedeným neshledal Nejvyšší soud důvody, po které by soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. měly být vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Co 108/99, a proto rozhodl tak, jak je patrno z výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. července 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann