7 Nd 226/2000
Datum rozhodnutí: 28.06.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 226/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud nadřízený v právní věci navrhovatele L. C., proti odpůrci: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem P., o důchod plný invalidní, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cao 16/2000, o námitce navrhovatele L. C. ohledně podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. J. N. a JUDr. I. D., kterým podle rozvrhu práce přísluší ve věci jednat a rozhodnout, nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí ve věci, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cao 16/2000.

O d ů v o d n ě n í :Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem z 26. 8. 1999, č. j. 14 Ca 281/98 - 24, bylo potvrzeno rozhodnutí odpůrce ze dne 9. 3. 1998 č. 470 117 175, kterým byla zamítnuta žádost navrhovatele o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zák. č. 155/1995 Sb. Zároveň krajský soud nepřiznal žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Rozsudek nalézacího soudu napadl navrhovatel odvoláním, přičemž v průběhu odvolacího řízení přípisem, osobně doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 25. 4. 2000 (viz číslo listu 36 spisu), jednak požádal o odročení jednání, jednak bez jakéhokoliv bližšího zdůvodnění požádal o změnu senátu. Na základě výzvy předsedkyně senátu navrhovatel upřesnil své výhrady v tom smyslu, že nebyl spokojen s jednáním senátu vrchního soudu, který rozhodoval v jeho věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Cao 51/97, z čehož vyplynulo, že námitka podjatosti směřuje proti soudkyním Vrchního soudu v Praze JUDr. J. N., JUDr. I. D. a JUDr. M. L.

Spis byl s touto námitkou podjatosti a s vyjádřením soudkyň JUDr. J. N. a JUDr. I. D. dne 19. 6. 2000 předložen k rozhodnutí Nejvyššímu soudu České republiky.

Nejvyšší soud České republiky jako soud Vrchnímu soudu v Praze ve smyslu § 16 odst. 1 věta první o. s. ř. nadřízený posoudil námitku navrhovatele L. C. vzhledem k obsahu citovaného podání jako námitku podjatosti všech tří shora uvedených soudkyň Vrchního soudu v Praze. Podobnou námitku podjatosti je však podle platné zákonné úpravy nutno vztáhnout toliko na ty soudce, kteří jsou podle rozvrhu práce příslušní ve věci jednat a rozhodnout.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze přísluší v dané věci jednat a rozhodnout senátu 1 Cao ve složení JUDr. J. N. (předsedkyně senátu), JUDr. I. D. a JUDr. J. R.; rozhodování JUDr. M. L. v předmětné věci nepřichází v úvahu, takže ohledně ní tudíž nebylo zákonného důvodu k rozhodování o námitce její podjatosti.

JUDr. J. N. a JUDr. I. D. se k námitce podjatosti, uplatněné navrhovatelem L. C., písemně vyjádřily dne 13. 6. 2000 v tom smyslu, že k projednávané věci ani k účastníkům řízení, popř. jejich zástupcům, nemají žádný osobní vztah, na výsledku řízení nemají žádný zájem a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež by mohly vzbuzovat pochyby o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 o. s. ř. je u soudu vyššího stupně vyloučen z projednávání a rozhodování věci i soudce, který věc rozhodoval u soudu nižšího stupně.

Nejvyšší soud České republiky však dospěl k závěru, že podmínky pro vyloučení soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. J. N. a JUDr. I. D.., ve smyslu shora citovaných ustanovení občanského soudního řádu nejsou v předmětné věci splněny. Není žádný důvod k tomu, aby Nejvyšší soud dovodil jejich podjatost; za okolnost reálně vzbuzující pochybnost o nepodjatosti jmenovaných soudců nelze považovat ani nespokojenost navrhovatele L. C. s rozhodnutím, popř. s postupem řízení Vrchního soudu v Praze v jiném řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto v souladu s ust. § 14 odst. 1 a § 16 odst. 1 o. s. ř. rozhodl tak, že soudkyně Vrchního soudu v Praze, uvedené ve výroku tohoto usnesení, nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování v dané věci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k