7 Nd 215/2000
Datum rozhodnutí: 15.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 215/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení navrhovatele DDS, cestovní a pořadatelské agentury, spol. s r. o., se sídlem B., Josefská 25/27 proti odpůrci č. 1. S. S., odpůrci č. 2 S. S., o vydání bezdůvodného obohacení 4 883,50 DM s přísl., vedené u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp. zn. 10 Cm 201/97, rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o určení místní příslušnosti t a k t o :

Určuje se, že věc navrhovatele proti odpůrci, vedenou u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp. zn. 10 Cm 201/97, projedná a rozhodne Krajský obchodní soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský obchodní soud v Brně předložil Nejvyššímu soudu věc shora uvedenou k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možné určit místně příslušný soud chybějí.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud shledal, že věc patří do pravomoci soudů České republiky, neboť účastníci řízení si ve smlouvě obchodního charakteru podle § 37 odst. 2 zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, sjednali pravomoc soudů České republiky (článek V. bod B shora uvedené smlouvy).

Podle § 9 odst. 3 písm. c) bod ll) o. s. ř. je pro spory ze vztahů vznikajících z mezinárodního obchodního styku právnických a fyzických osob včetně sporů, v nichž byla pravomoc soudu České republiky založena písemnou smlouvou účastníků, věcně příslušným soudem krajský soud (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 10 Cmo 206/95).

Podle § 85 odst. 4 o. s. ř. je obecným soudem ve věcech obchodních soud, v jehož obvodu má odpůrce své sídlo, a nemá-li své sídlo, soud, v jehož obvodu má místo podnikání. Nemá-li odpůrce ani místo podnikání, je obecným soudem soud, v jehož obvodu má odpůrce své bydliště. Ze spisu Nejvyšší soud zjišťuje, že v posuzovaném případě nemá odpůrce své sídlo, ani místo podnikání, ani bydliště na území České republiky. Podmínky místní příslušnosti chybějí proto, že odpůrce nemá v České republice obecný soud a není dán ani žádný z dalších možných znaků určení příslušnosti podle § 86 odst. 2 o. s. ř.

Za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne Krajský obchodní soud v Brně, v jehož obvodu se nachází sídlo navrhovatele.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman, v. r.