7 Nd 212/2000
Datum rozhodnutí: 13.06.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 212/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce J. W. proti žalovanému Vydavatelství Š. spol. s. r. o., se sídlem P., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 86/95, o námitce podjatosti vznesené proti soudkyním Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmile Říhové a JUDr. Zdence Ferešové t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř.nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 105/99.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný vznesl dne 6. 6. 2000, v rámci řízení o opravném prostředku před Vrchním soudem v Praze, námitku podjatosti soudkyň tohoto soudu, které se měly podílet na rozhodování o opravném prostředku podaném v jeho věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 86/95. V odůvodnění své námitky uvedl, že přibližně před půl rokem podal na JUDr. F. a JUDr. Ř. trestní oznámení, neboť jej měly několikrát finančně poškodit.

Nejvyšší soud zjistil, že podle rozvrhu práce má o odvolání rozhodovat senát Vrchního soudu v Praze ve složení JUDr. N. Ž. - předsedkyně senátu a JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř.- soudkyně. Dále bylo Nejvyšším soudem zjištěno, že žalovaný již dne 25. 4. 2000 vznesl námitku podjatosti vůči předsedkyni senátu s pozdějším bližším odůvodněním, že jej měla také finančně poškodit. O této námitce podjatosti rozhodoval Nejvyšší soud dne 10. 5. 2000 pod sp. zn. 4 Nd 165/2000, kdy rozhodl, že JUDr. N. Ž. není vyloučena z rozhodování a projednávání shora uvedené věci. Ze spisu je dále patrno, že u shora uvedeného jednání k dotazu předsedkyně senátu, zda žalovaný vznáší námitku podjatosti také proti JUDr. F. a JUDr. Ř. tento uvedl, že zatím vznáší námitku pouze proti předsedkyni senátu. Pokud jde o bližší skutečnosti k vznesené námitce podjatosti, zde žalovaný uvedl, že trestní oznámení na shora uvedené dvě soudkyně podal přibližně před půl rokem (tedy již před 25. 4. 2000).

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich právním zástupcům lze mít pochybnosti o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud.

Soudkyně JUDr. F. a JUDr. Ř. ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedly, že k účastníkům řízení v této věci nemají žádný vztah. Žalovaného znají pouze jako účastníka řízení z věcí, na jejichž projednávání a rozhodování se v předchozí době podílely. O podaném trestním oznámení byly informovány až z přednesu žalovaného.

Nejvyšší soud z obsahu spisu nezjistil žádnou skutečnost, ze které by vyplývalo, že soudkyně JUDr. L. Ř. a JUDr. Z. F. mají k projednávané věci takový vztah, případně k účastníkům řízení, který by vzbuzoval pochybnosti o jejich nepodjatosti. Jakékoliv rozhodnutí soudu lze přezkoumat pouze za podmínek, jež určuje a stanoví zákon. To znamená, že při řízení o vyloučení soudce nelze vycházet ze skutečností, jež tvoří obsah jeho rozhodnutí, ale z takových skutečností, které mají na jeho rozhodování vztah předpokládaný v ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. Závěr o tom, že soudce, jehož se má vyloučení týkat, nebude rozhodovat nepodjatě, je třeba učinit na základě konkrétních skutečností. Námitky žalovaného však takové skutečnosti neobsahují a nelze je dovodit ani z tvrzení, že žalovaný podal na uvedené soudkyně trestní oznámení, když trestní oznámení měla být podána z důvodu nesouhlasu žalovaného s rozhodováním těchto soudkyň.

Za tohoto stavu neshledal Nejvyšší soud důvody, pro které by měly být soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř.vyloučeny z projednávání a rozhodování ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 105/99, a proto rozhodl tak, jak je patrno z výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann