7 Nd 199/2000
Datum rozhodnutí: 25.07.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 199/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. července 2000 v trestní věci obviněné V. D., vedené u Okresního soudu v Liberci, pod sp. zn. 4 T 678/95, o návrhu předsedkyně senátu 4 T tohoto soudu na odnětí trestní věci Okresnímu soudu v Liberci a její přikázání Okresnímu soudu v Hodoníně t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. se trestní věc obviněné, vedená u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 4 T 678/95, tomuto soudu odnímá a přikazuje se Okresnímu soudu v Hodoníně.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Liberci byla dne 12. 9. 1995 podána obžaloba na obviněnou V. D. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 tr. zák.

Věc je vedena u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 4 T 678/95.

Žalované trestné činnosti se měla obviněná dopustit tím, že jako soukromá podnikatelka odebrala celkem na dvou místech ve více případech zboží na faktury v celkové hodnotě 479 842,- Kč s tím, že cenu tohoto zboží neuhradí, přičemž ji skutečně neuhradila.

Předsedkyně senátu 4 T Okresního soudu v Liberci podala Nejvyššímu soudu návrh, aby uvedená věc byla z důležitých důvodů podle § 25 tr. ř. věcně a místně příslušnému soudu odňata a přikázána Okresnímu soudu v Hodoníně. V návrhu je poukazováno na skutečnost, že soud ve věci nařídil postupně šest hlavních líčení (v termínech od 3. 6. 1997 do 2. 5. 2000), ze kterých se obviněná omluvila ze zdravotních důvodů, jež doložila zprávou ošetřující lékařky. Po opakovaně nařízeném hlavním líčení a opakované omluvě obviněné, doložené potvrzením o pracovní neschopnosti, si soud vyžádal zprávu ošetřující lékařky, která v ní sdělila, že obviněná trpí těžkým neurasthenickým syndromem a není ani do ordinace schopna přijít bez doprovodu. Poté, co se obviněná omluvila i z posledně nařízeného hlavního líčení na den 2. 5. 2000, a to sdělením ošetřující lékařky, si soud opětovně vyžádal lékařskou zprávu, dle níž pracovní neschopnost obviněné již byla ukončena, avšak její zdravotní potíže jsou trvalejšího rázu a delších cest tudíž nebude schopna.

Důležitost důvodů pro delegaci spatřuje předsedkyně senátu 4 T Okresního soudu v Liberci v tom, že podle lékařských zpráv obviněná není schopna dlouhodobě delších cest a navrhovanému postupu by neměl bránit ani zřetel na hospodárnost trestního řízení, když k věci bylo vyslechnuto v přípravném řízení šest svědků a pouze tři z nich mají bydliště v Liberci, ostatní pak v Brně, Kroměříži a Pardubicích.

Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Liberci a Okresnímu soudu v Hodoníně, jemuž je přikázání věci navrhováno, přezkoumal podaný návrh na odnětí a přikázání věci a shledal, že je důvodný, a to v podstatě na základě těch skutečností, na které poukazuje Okresní soud v Liberci.

Podle § 25 tr. ř. může být z důležitých důvodů věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Ačkoliv pojem důležité důvody není blíže definován, je nepochybné, že musí jít o skutečnosti, které jsou významné z hlediska dosažení účelu trestního řízení, neboť aplikace § 25 tr. ř. je průlomem do zásady vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.

Z pohledu judikatury i doktríny, vztahujícímu se k předmětnému zákonnému ustanovení, bydlí-li nebo zdržuje-li se obviněný mimo obvod věcně a místně příslušného soudu, může být dán důvod k delegaci jen v tom případě, že mu nějaká významná okolnost (mezi něž lze zařadit i těžkou nemoc) brání, aby se dostavil k příslušnému soudu, přičemž odnětí a přikázání předmětné věci není v rozporu s účelem trestního řízení a jeho základními zásadami vytyčenými v § 2 tr. ř.

Poté, co dospěl k závěru, že skutkové okolnosti posuzované věci splňují uvedené podmínky postupu podle § 25 tr. ř., Nejvyšší soud rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. července 2000Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman