7 Nd 198/2000
Datum rozhodnutí: 07.06.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 198/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl ve věci žaloby na určení neplatnosti právního úkonu zemřelého manžela, podané žalobkyní L. B., proti žalované České republice - Ministerstvo spravedlnosti ČR, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 10 C 42/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o žalobě na určení neplatnosti právního úkonu zemřelého manžela, podané žalobkyní L. B. proti žalované České republice - Ministerstvo spravedlnosti ČR, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 10 C 42/2000, se podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :

Písemným podáním, adresovaným dne 26. 5. 2000 Nejvyššímu soudu České republiky, doručeným tomuto soudu dne 29. 5. 2000, Okresní soud v Šumperku navrhl, aby věc shora uvedená byla z důvodu vhodnosti přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Účastníci i právní zástupce žalobkyně mají bydliště (sídlo) v P., takže se jeví přes existenci místní příslušnosti Okresního soudu v Šumperku provedení řízení u tohoto soudu nehospodárným a zejména pak s ohledem na věk a zdravotní stav žalobkyně zbytečně komplikovaným. Navíc dědické řízení, v jehož rámci k napadenému právnímu úkonu došlo, probíhalo rovněž v .

Žalobkyně vyslovila písemným podáním z 31. 3. 2000 s navrhovanou delegací věci k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 plný souhlas, ani strana žalovaná proti této delegaci žádné námitky nevznesla (§ 101 odst. 3 o. s. ř.).

Na podkladě předloženého spisového materiálu shledal Nejvyšší soud České republiky postup podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. zákonným a důvodným a přikázal proto věc, a to i se zřetelem k zájmům procesní ekonomiky, k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu v Praze 2.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 6. 2000

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k