7 Nd 185/2000
Datum rozhodnutí: 25.07.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 185/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. července 2000 v trestní věci obviněného J. D., vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 2 T 83/2000, o návrhu předsedy senátu tohoto soudu na odnětí trestní věci Okresnímu soudu v Příbrami a její přikázání Městskému soudu v Brně podle § 25 tr. ř. t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. se trestní věc obviněného, vedená u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 2 T 83/2000 tomuto soudu odnímá a přikazuje se Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Příbrami byla dne 12. 4. 2000 podána obžaloba na obviněného D. pro trestné činy ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. a zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. c) tr. zák.

Věc je vedena u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 2 T 83/2000.

Žalované trestné činnosti se měl dopustit obviněný tím, že ve funkci velitele vězeňského tábora V. u obce L., okr. P., určeného pro vězně pracující v závodě Uranového průmyslu v P., v období od podzimu 1951 do jara 1953, nechal, v rozporu s tehdy platným vězeňským řádem, vydaným výnosem ministra spravedlnosti ze dne 2. 7. 1951, podle § 123 zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, do tzv. bunkru", což byl podzemní betonový prostor o rozměrech 3,2 m x 3,6 m, tj. 11,5 m2 s výškou prostoru u vstupu u vstupních dveří 170 cm a u zadní stěny 178 cm, opatřený vstupním prostorem 60 cm x 140 cm, uzamykatelnými ocelovými dveřmi, do kterého stále prosakovala voda, bez osvětlení, bez přívodu vody, bez možnosti vytápění, bez řádného větrání, bez hygienického zařízení, bez postele či alespoň pryčny, s úmyslem užívat tento prostor jako tzv. korekci", umísťovat za kázeňské přestupky vězně V. V., A. B., JUDr. S. D., B. H., F. H., B. Ch., J. K., B. M., F. M., J. P., P. V. a P. R., přičemž shora uvedení byli do tohoto tzv. bunkru" umístěni ve shora uvedeném časovém rozmezí opakovaně na různou dobu, přičemž způsobení těžké újmy na zdraví je spatřováno ve způsobení mučivých útrap v obžalobě označeným poškozeným.

Předseda senátu Okresního soudu v Příbrami podal k Nejvyššímu soudu návrh, aby podle § 25 tr. ř. z důležitých důvodů byla věc obviněného J. D. odňata Okresnímu soudu v Příbrami a přikázána Městskému soudu v Brně. Uvádí v něm, že Okresní soud v Příbrami je věcně a místně příslušným podle § 16 a § 18 odst. 1 tr. řádu. Poukazuje na okolnosti, charakterizující zdravotní stav obviněného, jenž je osobou vyššího věku, v letošním roce dosáhne 78 let. Z lékařských zpráv založených ve spise vyplývá, že obviněný v roce 1987 byl postižen infarktem myokardu a nyní se léčí pro ischemickou chorobu srdeční se syndromem anginy pectoris. V návrhu se dále uvádí, že obviněný se rovněž léčí pro hypertenzi a užívá léky na zklidnění žaludku. Podle poslední lékařské zprávy od ošetřující lékařky z 20. 10. 1999 je obviněný léčen na ortopedii pro těžké deformativní změny kyčelních kloubů, přičemž v roce 1998 prodělal operaci levého kolenního kloubu, dále má potíže s nervovými pleteněmi a po operaci implantace endoprotézy je jeho stav stabilizovaný, přičemž lékař nedoporučil obviněnému podnikat delší cesty.

Důvody delegace spatřuje předseda senátu ve skutečnostech zjištěných ohledně zdravotního stavu obviněného a rovněž jeho vyšším věku, které mu nepochybně brání v tom, aby se dostavil k příslušnému soudu. Předseda senátu upozornil v návrhu i na skutečnost, že s ohledem na rozsah spisového materiálu, jakož i na množství poškozených, kteří budou předvoláni k hlavnímu líčení jako svědci, nebude nepochybně možné věc skončit při jednom hlavním líčení.

Závěrem svého návrhu předseda senátu poukázal na tu skutečnost, že rovněž řada poškozených, kteří přicházejí v úvahu jako svědci, má bydliště v oblasti jižní Moravy, a proto rovněž k zajištění jejich účasti při hlavním líčení bude vhodnější, když soudem příslušným k projednání bude Městský soud v Brně, který je nepochybně pro obviněného s ohledem na jeho zdravotní stav soudem nejbližším a tudíž nejsnáze dostupným.

Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Příbrami a Městskému soudu v Brně, jemuž je přikázání věci navrhováno, přezkoumal podaný návrh na odnětí a přikázání věci a shledal, že je důvodný, a to v podstatě na základě těch skutečností, na které poukazuje předseda senátu Okresního soudu v Příbrami.

Podle § 25 tr. ř. může být z důležitých důvodů věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Ačkoliv pojem důležité důvody není blíže definován, je nepochybné, že musí jít o skutečnosti, které jsou významné z hlediska dosažení účelu trestního řízení, neboť aplikace § 25 tr. ř. je průlomem do zásady vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle obžaloby se měl obviněný žalovaných trestných činů dopustit jako velitel vězeňského tábora V. u obce L., okr. P., tedy v obvodu Okresního soudu v Příbrami, který je místně příslušným soudem.

Po přezkoumání spisu Nejvyšší soud zjistil, že vhodnější podmínky pro řádný a rychlý průběh hlavního líčení a tím i pro nejúplnější zjištění stavu věci, důležitého pro rozhodnutí, jsou zabezpečeny u Městského soudu v Brně. Za podstatné v tomto směru Nejvyšší soud považuje, že pro obviněného vzhledem k jeho bydlišti, zdravotnímu stavu a pokročilému věku bude Městský soud v Brně snáze dostupným. V této souvislosti nutno poukázat i na zkušenost z přípravného řízení, když k žádosti právní zástupkyně obviněného (čl. 37) byl jeho výslech ze zdravotních důvodů proveden nikoliv v Praze, kam byl původně předvolán na den 8. 4. 1998, nýbrž v Brně dne 14. 5. 1998.

Nejvyšší soud se ztotožnil s názorem předsedy senátu Okresního soudu v Příbrami rovněž v tom, že pro řadu poškozených, kteří přicházejí v úvahu jako svědci, vzhledem k jejich bydlišti v oblasti jižní Moravy, bude k zajištění jejich účasti při hlavním líčení nejsnáze dostupným Městský soud v Brně.

Shora uvedené skutečnosti v potřebné míře naplňují předpoklad existence důležitých důvodů pro odnětí věci Okresnímu soudu v Příbrami a její přikázání Městskému soudu v Brně a tedy podle názoru Nejvyššího soudu odůvodňují postup podle § 25 tr. ř.

Nejvyšší soud proto vyhověl návrhu Okresního soudu v Příbrami a podle § 25 tr. ř. věc obviněného J. D. odňal tomuto soudu a přikázal ji k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. července 2000Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman