č. j. 7 Azs 91/2008-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: Z. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2008, č. j. 64 Az 58/2007-33,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2008, č. j. 64 Az 58/2007-33, byla zamítnuta žaloba podaná žalobkyní (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 5. 2007, č. j. OAM-1-395/VL-07-19-2007, kterým bylo rozhodnuto o neudělení mezinárodní ochrany stěžovatelce podle § 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka kasační stížnost, v níž uvedla, že v jejím případě došlo na straně krajského soudu k pochybením, která jsou podřaditelná pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b), d) s. ř. s. a současně požádala o ustanovení právního zástupce.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska toho, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti, neboť pouze v tom případě může být kasační stížnost meritorně projednána.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Krajský soud rozhodl o žádosti o ustanovení advokáta usnesením ze dne 17. 10. 2008, č. j. 64 Az 58/2007-55, tak, že jí zástupce z řad advokátů neustanovil a zároveň ji vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení usnesení mimo jiné doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Usnesení bylo doručováno na poslední známou adresu stěžovatelky-H. č. 126. Na této adrese nebyla zastižena, a proto jí byla písemnost uložena dne 27. 10. 2008 a byla jí zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Přitom byla stěžovatelka poučena, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatelka zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedla, považuje se za den doručení čtvrtek 6. 11. 2008. Nejvyšší správní soud nemá pochybnosti o tom, že stěžovatelka se na uvedené adrese zdržuje, neboť dne 28. 11. 2008 na této adrese osobně převzala vyjádření ke kasační stížnosti.

Protože stěžovatelka na usnesení obsahující výzvu nijak nereagovala neodstranila nedostatek podmínek řízení, Nejvyšší správní soud v souladu podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2009

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu