7 Azs 89/2006-56

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele A. T., zastoupeného opatrovníkem Mgr. Markem Horáčkem, justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 9. 2005, č. j. 30 Az 135/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 9. 2005, č. j. 30 Az 135/2004-23, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 9.2004, č. j. OAM-2519/VL-07-12-2004, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a současně bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování podle § 91 citovaného zákona.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Protože současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, vyzval ho krajský soud usnesením ze dne 26. 10. 2005, č. j. 30 Az 135/2004-34, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení zaslal zpět soudu vyplněný formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech . Protože v průběhu řízení bylo na základě sdělení Policie České republiky ze dne 13. 12. 2005 zjištěno, že stěžovatel se na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti, nezdržuje a jeho současné místo pobytu není známo, byl mu v souladu s ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. a § 64 s. ř. s. ustanoven usnesením ze dne 29. 12. 2005, č. j. 30 Az 135/2004-42, opatrovník. Tomuto opatrovníkovi pak bylo dne 23. 2. 2006 v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 věta první s. ř. s. doručeno usnesení ze dne 26. 10. 2005, č. j. 30 Az 135/2004-34. Protože opatrovník osobní, majetkové a výdělkové poměry stěžovatele nedoložil, krajský soud usnesením ze dne 3. 4. 2006, č. j. 30 Az 135/2004-47, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a vyzval jej, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc advokáta, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a současně stěžovatele poučil, že nebude-li tento nedostatek v uvedené lhůtě odstraněn, bude kasační stížnost předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Usnesení bylo dne 26. 4. 2006 doručeno opatrovníku, který na něj nereagoval.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil soudu, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnil, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu