7 Azs 85/2006-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatele V. D., zastoupeného JUDr. Leo Kadlecem, advokátem se sídlem v Praze 8, Krynická 497, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 12. 2005, č. j. 60 Az 222/2004-15,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Zástupci stěžovatele JUDr. Leo Kadlecovi, advokátovi, s e u r č u j e na odměně za zastupování částka 1075 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 2. 12. 2005, č. j. 60 Az 222/2004-15 zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 12. 2004, č. j. OAM-3434/VL-07-12-2004, jímž byla podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná.

Stěžovatel se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení tohoto rozsudku a vrácení věci k dalšímu řízení.

Dne 3. 7. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele ze dne 30. 6. 2006, jímž vzal v plném rozsahu výslovně zpět podanou kasační stížnost.

Jelikož tímto podáním došlo k účinnému zpětvzetí kasační stížnosti, postupoval Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Jelikož nebyly shledány zákonné podmínky pro uplatnění náhradové povinnosti podle ustanovení § 60 odst. 3 poslední věty s. ř. s., rozhodl Nejvyšší správní soud způsobem uvedeným ve výroku.

Stěžovatel byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen soudem ustanoveným advokátem JUDr. Leo Kadlecem, který podle obsahu spisu vypracoval doplnění odůvodnění kasační stížnosti. Se zřetelem k ustanovení § 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 11 odst. 3 citované vyhlášky, určil Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování částkou 1000 Kč za jeden úkon právní služby a náhradu hotových výdajů částku 75 Kč podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu