7 Azs 82/2006-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Elišky Cihlářové v právní věci stěžovatele S. T., zast. Mgr. Ilonou Aubrechtovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Klausova 2541/15, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 10. 2005, č. j. 30 Az 26/2005-22,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Zástupkyni stěžovatele Mgr. Iloně Aubrechtové, advokátce se u r č u j e na odměně za zastupování částka 1075 Kč, která jí bude vyplacena do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 11. 10. 2005, č. j. 30 Az 26/2005-22, zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 1. 4. 2005, č. j. OAM-574/VL-07-K01-2005, jímž nebyl stěžovateli udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a současně bylo rozhodnuto tak, že se na tohoto cizince nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel se poté včas podanou kasační stížností domáhal u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové a věc mu vrácena k dalšímu řízení. Současně stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, v písemném vyjádření ke kasační stížnosti navrhlo zamítnutí tohoto mimořádného opravného prostředku i návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dne 26. 6. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele ze dne 14. 6. 2006, jímž stěžovatel vzal v plném rozsahu výslovně zpět kasační stížnost, kterou podal proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 10. 2005, č. j. 30 Az 26/2005-22.

Jelikož tímto podáním došlo k účinnému zpětvzetí kasační stížnosti, postupoval Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), za použití ustanovení § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Jelikož nebyly shledány zákonné podmínky pro uplatnění náhradové povinnosti podle ustanovení § 60 odst. 3, poslední věty, s. ř. s., rozhodl Nejvyšší správní soud způsobem uvedeným ve výroku o náhradě nákladů řízení.

Stěžovatel byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen soudem ustanovenou advokátkou Mgr. Ilonou Aubrechtovou, která podle obsahu spisu dne 10. 4. 2006 vypracovala doplnění odůvodnění kasační stížnosti ze dne 16. 12. 2005. Se zřetelem k ustanovení § 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., za použití ustanovení § 11 odst. 3 téže vyhlášky, určil Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování advokátce Mgr. Iloně Aubrechtové částkou 1000 Kč za jeden úkon právní služby. Současně Nejvyšší správní soud určil této advokátce na náhradě hotových výdajů další částku 75 Kč, kterou představuje jeden úkon právní služby (vypracování doplnění odůvodnění kasační stížnosti) dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (75 Kč za jeden úkon právní služby). Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že zástupkyni stěžovatele Mgr. Iloně Aubrechtové, advokátce přiznal částku 1075 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. června 2006

JUDr. Radan Malík předseda senátu