7 Azs 72/2015-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: V. M., zastoupený Mgr. Ing. Vlastimilem Mlčochem, advokátem se sídlem Janáčkovo nábřeží 84/9, Praha 5, proti žalovanému: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 20. 2. 2015, č. j. 52 A 80/2014-50,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 20. 2. 2015, č. j. 52 A 80/2014-50, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ze dne 12. 8. 2014, č. j. MV-83505-3/SO/sen-2012.

S kasační stížností stěžovatel spojil žádost o osvobození od soudních poplatků. O této žádosti Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 12. 5. 2015, čj.-30, tak, že žádost zamítl a současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K tomu stěžovateli stanovil lhůtu 14 dnů od doručení výzvy a poučil jej o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 15. 6. 2015. Stěžovatel však na tuto výzvu nereagoval a soudní poplatek do data vydání tohoto usnesení nezaplatil.

Protože soudní poplatek nebyl zaplacen, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu