7 Azs 65/2006-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Radana Malíka v právní věci stěžovatele A. B., zastoupeného JUDr. Davidem Černým, advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 343/6, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 10. 2005, č. j. 65 Az 122/2004-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 12. 10. 2005, č. j. 65 Az 122/2004-28 zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen ministerstvo) ze dne 15. 12. 2004, č. j. OAM-3436/VL-07-08-2004, jímž nebyl stěžovateli udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o azylu ) a současně rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel v kasační stížnosti podané v zákonné lhůtě pouze uvedl, že ji podává proti rozsudku krajského soudu a že bude odůvodněna a doplněna o patřičné obsahové náležitosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, jímž bude vyzván k doplnění podání. Současně navrhl, aby Nejvyšší správní soud přiznal jeho kasační stížnosti odkladný účinek.

Krajský soud usnesením ze dne 15. 2. 2006, č. j. 65 Az 122/2004-39 vyzval stěžovatele prostřednictvím jeho zástupce, aby do 1 měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil odůvodnění kasační stížnosti údajem o tom, v jakém rozsahu rozsudek napadá a dále uvedl důvody kasační stížnosti, jež musí být obsahově popsány ve vztahu k napadenému rozsudku a podřazeny důvodům uvedeným v ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Současně stěžovatele poučil, že pokud nebude kasační stížnost ve stanovené lhůtě v naznačeném směru doplněna, bude odmítnuta (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

Toto usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele dne 27. 2. 2006, avšak do dne vydání tohoto usnesení kasační stížnost doplněna nebyla.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s., kromě obecných náležitostí podání, musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

I v řízení o kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud řídí přísnou dispoziční zásadou. Ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. ukládá stěžovateli povinnost označit rozsah napadení soudního rozhodnutí a uvést, z jakých důvodů (skutkových a právních) toto rozhodnutí napadá a považuje výroky tohoto rozhodnutí za nezákonné. Rozsah napadení soudního rozhodnutí a uvedení skutkových a právních důvodů pak znamená povinnost stěžovatele tvrdit, že soudní rozhodnutí nebo jeho část odporuje konkrétnímu zákonu nebo jinému předpisu, která má charakter předpisu právního a toto tvrzení také odůvodnit. Činnost soudu je pak ohraničena rámcem takto vymezeným, nejde-li ovšem o vadu, k níž musí přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.). Nedostatek stěžovatelova tvrzení, že vydáním napadeného soudního rozhodnutí byl porušen zákon nebo jiný právní předpis, představuje vadu kasační stížnosti, která brání jejímu věcnému vyřízení. I při nejmírnějších požadavcích proto musí být z kasační stížnosti poznatelné, v kterých částech a po jakých stránkách má být napadené soudní rozhodnutí přezkoumáno. Nepostačí proto, vytýká-li kasační stížnost obecně, že zákon byl porušen a nebo to, že řízení bylo vadné, aniž by poukazovala na konkrétní skutečnosti, z nichž je takové tvrzení dovozováno.

Kasační stížnost stěžovatele však uvedeným požadavkům neodpovídá. V kasační stížnosti stěžovatel v podstatě pouze oznámil svůj nesouhlas s rozsudkem krajského soudu s tím, že bude odůvodněna a doplněna o patřičné obsahové náležitosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, jímž bude vyzván k doplnění podání . Přesto, že krajský soud, v podstatě v souladu s požadavkem stěžovatele, jej vyzval k doplnění kasační stížnosti, stěžovatel na výzvu nereagoval. V důsledku toho kasační stížnost neobsahuje skutkové a právní důvody nezákonnosti rozsudku krajského soudu, a chybí v ní tudíž tvrzení konkrétních důvodů, pro něž je tento rozsudek napadán. Tato vada brání věcnému projednání kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem, protože z ní není zřejmé, po jakých stránkách má tento soud napadený rozsudek přezkoumat.

Jelikož stěžovatel byl vyzván k odstranění vad kasační stížnosti usnesením krajského soudu a současně byl upozorněn na možnost odmítnutí tohoto mimořádného opravného prostředku, pokud nebudou vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl, protože k odstranění vad kasační stížnosti vůbec nedošlo a nadále obsahuje takové vady, jež brání pokračování v řízení (§ 37 odst. 5 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu