č. j. 7 Azs 63/2008-74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: I. A. K., zastoupená Mgr. Jekatěrinou Sochorovou, advokátkou se sídlem Dlouhá 16, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2008, č. j. 48 Az 5/2008-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátky Mgr. Zuzany Dohnalové s e u r č u j e částkou 2 400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Advokátce Mgr. Jekatěrině Sochorové se odměna n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2008, č. j. 48 Az 5/2008-27, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen ministerstvo ) ze dne 9. 1. 2008, č. j. OAM-10-428/LE-BE03-BE07-2007 o neudělení mezinárodní ochrany podle § 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o azylu ).

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

V dané věci byl napadený rozsudek doručen stěžovatelce prostřednictvím České pošty s. p. v pátek 16. 5. 2008. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti proti tomuto rozsudku byl proto pátek 30. 5. 2008. Jelikož stěžovatelka podala kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 17. 6. 2008, stalo se tak po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2 věta poslední s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust.í § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl jako opožděnou.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovatelce byly postupně ustanoveny krajským soudem dvě advokátky. Podle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokátky včetně hotových výdajů stát.

První ustanovené advokátce Mgr. Zuzaně Dohnalové náleží podle ust. § 7 bod 5., § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 3 ve spojení s odst. 1 písm. b) citované vyhlášky) odměna za jeden úkon právní služby (převzetí a přípravu zastoupení včetně studia soudního spisu dne 30. 7. 2008) a náhrada hotových výdajů 300 Kč (§ 13 odst. 233 citované vyhlášky). Podání soudu ze dne 4. 2. 2009 nelze považovat za úkon právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) citované vyhlášky, neboť se nejednalo o podání ve věci samé, nýbrž pouze o vyjádření k návrhu na zproštění zastoupení.

Druhá ustanovená advokátka Mgr. Sochorová žádný úkon právní služby neučinila, a proto jí odměna za zastupování nenáleží.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu