č. j. 7 Azs 60/2008-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: D. M., zastoupen opatrovníkem SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), se sídlem Brno, Mostecká 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 1. 2008, č. j. 64 Az 85/2007-22,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 1. 2008, č. j. 64 Az 85/2007-22, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25. 8. 2007, č. j. OAM-1-643/VL-20-08-2007, o zamítnutí žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Protože současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení zástupce, vyzval ho krajský soud, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy předložil soudu vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Tuto zásilku se stěžovateli nepodařilo doručit na adresu uvedenou v kasační stížnosti pro doručování, neboť stěžovatel byl podle sdělení České pošty, s. p. na této adrese neznámý. Dotazem na evidenční odbor Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie krajský soud zjistil, že u stěžovatele je naposledy evidován odchod z Pobytového střediska Zastávka u Brna dne 10. 3. 2008, stěžovatel má vydaný výjezdní příkaz k opuštění republiky do 8. 4. 2008 a současné místo pobytu není známé. Krajskému soudu se následně pobyt stěžovatele nepodařilo zjistit ani z evidence Ministerstva vnitra. Proto mu krajský soud v souladu s ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. a § 64 s. ř. s. usnesením ze dne 25. 4. 2008, č. j. 64 Az 85/2007-42, ustanovil opatrovníka.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

V dané věci není sporu o tom, že není známé místo pobytu stěžovatele na území České republiky a tuto skutečnost si Nejvyšší správní soud ještě znovu ověřil před vydáním svého rozhodnutí.

Neznámé místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je natolik významnou skutečností, že její naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním řízení. Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že pobyt stěžovatele není znám nejpozději od 10. 3. 2008, kdy opustil Pobytové středisko Zastávka u Brna, do současné doby, řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2008

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu