7 Azs 58/2015-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Mgr. Jitky Zavřelové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P. B., zastoupen Mgr. Martinem Greplem, advokátem se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc, proti žalovanému: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2015, č. j. 10 A 181/2014-37,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2015, č. j. 10 A 181/2014-37, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ze dne 8. 10. 2014, č. j. MV-84890-6/SO-2013, ve věci zrušení povolení k trvalému pobytu.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud stěžovatele (jeho zástupce) usnesením ze dne 2. 4. 2015, č. j.-28, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Týmž usnesením Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele (jeho zástupce) také k zaplacení soudního poplatku na návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1.000 Kč.

Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 5 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli (jeho zástupci) doručeno dne 3. 4. 2015. Stěžovatel však soudní poplatky ve stanovené lhůtě a ani následně nezaplatil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti a návrhu nepřiznání odkladného účinku nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu