7 Azs 56/2006-104

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatele A. D., zast. Mgr. Radomírem Bašnárem, advokátem se sídlem v Brně, Joštova 4, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2005, č. j. 55 Az 87/2005-71,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 13. 12. 2005, č. j. 55 Az 87/2005-71 zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 8. 10. 2002, č. j. OAM-848/AŘ-2001, kterým byl zamítnut rozklad stěžovatele a současně potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 5. 3. 2001, č. j. OAM-2970/VL-11-Z01-2000, jímž nebyl stěžovateli udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a současně rozhodnuto tak, že se na tohoto cizince nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel se poté včas podanou kasační stížností domáhal u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen napadený rozsudek Krajského soudu v Brně a věc mu vrácena k dalšímu řízení. Současně stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, v písemném vyjádření ke kasační stížnosti navrhlo zamítnutí tohoto mimořádného opravného prostředku.

Dne 12. 5. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání zástupce stěžovatele ze dne 9. 5. 2006, jímž stěžovatel vzal v plném rozsahu výslovně zpět kasační stížnost, kterou podal proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2005, č. j. 55 Az 87/2005-71.

Jelikož tímto podáním došlo k účinnému zpětvzetí kasační stížnosti, postupoval Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), za použití ustanovení § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Jelikož nebyly shledány zákonné podmínky pro uplatnění náhradové povinnosti podle ustanovení § 60 odst. 3 poslední věty s. ř. s., rozhodl Nejvyšší správní soud způsobem uvedeným ve výroku o náhradě nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. května 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu