7 Azs 51/2005-72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele J. W., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 11. 2004, č. j. 60 Az 144/2004-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 11. 2004, č. j. 60 Az 144/2004-22, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 9. 2004, č. j. OAM-650/LE-B01-B03-2004, jímž byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Protože současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, vyzval jej krajský soud, aby ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení výzvy zaslal zpět soudu vyplněný formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech . Výzva spolu s tiskopisem k prokázání majetkových poměrů byla stěžovateli doručena dne 10. 1. 2005. Protože stěžovatel ve stanovené lhůtě nereagoval a své majetkové poměry nedoložil, krajský soud návrh na ustanovení zástupce usnesením ze dne 9. 2. 2005, č. j. 60 Az 144/2004-44, zamítl. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 15. 2. 2005.

Protože v průběhu řízení bylo na základě sdělení Policie České republiky ze dne 31. 3. 2005 zjištěno, že stěžovatel byl dne 15. 3. 2005 propuštěn ze Z. p. z. c. B. a jeho současné místo pobytu není známo, byla mu v souladu s ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. a § 64 s. ř. s. ustanovena usnesením ze dne 5. 4. 2005, č. j. 60 Az 144/2004-58, opatrovnice. Této opatrovnici pak byla v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 věta první s. ř. s. doručena výzva ze dne 5. 4. 2005, č. j. 60 Az 144/2004-62, v níž krajský soud stěžovatele vyzval, aby si ve lhůtě 8 dnů od doručení této výzvy zvolil pro řízení o kasační stížnosti advokáta a jeho zvolení osvědčil plnou mocí a současně jej poučil, že nebude-li tento nedostatek v uvedené lhůtě odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Výzva byla dne 16. 5. 2005 doručena opatrovnici, která na ni však nereagovala.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil soudu, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnil, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu