7 Azs 47/2003-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci stěžovatele N. D. T., za účasti Ministerstva vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 28. 8. 2003, č. j. 59 Az 77/2003-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 28. 8. 2003, č. j. 59 Az 77/2003-19, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 11. 6. 2002, č. j. OAM-2696/VL-10-05-2002, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a současně bylo rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Kasační stížnost podal za stěžovatele Narcis Tomášek, advokát se sídlem v Děčíně, Masarykovo nám. 193/20 (dále jen advokát ). Protože plná moc udělená stěžovatelem tomuto advokátovi byla omezena pouze na sepis kasační stížnosti , byl advokát vyzván ke sdělení, zda mu stěžovatel plnou moc rozšířil na celé řízení o kasační stížnosti a pokud ano, aby ji předložil soudu. Přípis byl zaslán na vědomí i stěžovateli, který však nebyl na jím uvedené adrese zastižen a zásilku si v úložní lhůtě nevyzvedl. Na tento přípis reagoval pouze advokát, který krajskému soudu sdělil, že mu plná moc byla udělena stěžovatelem pro zastupování v celém řízení o kasační stížnosti, ale tuto plnou moc nepředložil. Proto byl znovu vyzván, aby soudu doručil plnou moc, ze které bude zjevné, že jej stěžovatel pověřil svým zastupováním i v řízení o kasační stížnosti. Protože na tento přípis, který mu byl doručen dne 24. 5. 2004, advokát nereagoval, vyzval krajský soud usnesením ze dne 30. 6. 2004, č. j. 59 Az 77/2003-37, stěžovatele, aby ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení tohoto usnesení doložil plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a současně ho poučil, že nebude-li tento nedostatek v uvedené lhůtě odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo z důvodu, že stěžovatel nebyl na jím uvedené adrese zastižen, uloženo dne 2. 7. 2004 u držitele poštovní licence. Při pokusu o doručení byl stěžovatel v souladu s § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vyrozuměn o tom, že si má uloženou písemnost vyzvednout a poučen, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dní od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, je dnem doručení pondělí 12. 7. 2004. Ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval a plnou moc nedoložil. Toto usnesení bylo zasláno i advokátovi (doručeno dne 2. 7. 2004), který dne 3. 8. 2004 krajskému soudu doručil plnou moc ze dne 7. 7. 2004, kterou ho stěžovatel zmocnil k podání kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že obligatorní zastoupení stěžovatele advokátem či jinou v zákoně specifikovanou osobou se vztahuje na celé řízení o kasační stížnosti. Je-li plná moc udělena pouze k úkonu, kterým se zahajuje řízení před Nejvyšším správním soudem, není splněn zákonný požadavek, neboť tato se vyčerpá sepsáním a podáním kasační stížnosti a pro řízení již stěžovatel zastoupen není. Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci.

Protože stěžovatel nepředložil plnou moc prokazující, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2005

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu