7 Azs 40/2006-75

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Elišky Cihlářové, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatele M. S., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2005, č. j. 36 Az 221/2004-64,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 22. 12. 2005, č. j. 36 Az 221/2004-64, odmítl podání stěžovatele ze dne 6. 10. 2004 (žalobu), v němž tento účastník řízení nesouhlasil s rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 6. 9. 2004, č. j. OAM-829/VL-07-ZA-03-2004, kterým mu nebyl udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a kterým bylo současně rozhodnuto tak, že se na něho nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 zákona o azylu. Důvodem tohoto rozhodnutí krajského soudu byla skutečnost, že stěžovatel, přes poučení o následcích nevyhovění, nedoplnil ve stanovené lhůtě žalobu o vymezení, jaké ustanovení a které právní normy uvedený správní orgán porušil a neuvedl ani tomu odpovídající skutkovou konkretizaci žalobních námitek.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost, kterou se domáhá u Nejvyššího správního soudu zrušení tohoto rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení. Současně stěžovatel navrhl, aby podané kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Lhůta k podání kasační stížnosti proti tomuto usnesení krajského soudu podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen s. ř. s. ), skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Z obsahu spisu vyplývá, že kasační stížností napadené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručováno do vlastních rukou na adresu P. s. Z. u B., H. 514. Jelikož však adresát nebyl zastižen, byla obálka s písemností (zásilka) uložena dne 20. 1. 2006 a adresátu zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl s písemným poučením o důsledcích nevyzvednutí. Stěžovatel si však uvedené usnesení krajského soudu doručované do vlastních rukou nevyzvedl ani do 10 dnů od uložení a proto bylo nutno považovat poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 4 o. s. ř.). Za těchto okolností bylo podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř. doručeno kasační stížností napadené usnesení krajského soudu stěžovateli dne 30. 1. 2006. Se zřetelem k tomuto datu doručení pak skončila lhůta ke včasnému podání kasační stížnosti proti uvedenému usnesení krajského soudu uplynutím pondělí dne 13. 2. 2006.

Jelikož stěžovatel podal osobně kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2005, č. j. 36 Az 221/2004-64, do podatelny tohoto soudu až dne 15. 2. 2006, stalo se tak zjevně po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2, poslední věta, s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů usnesením odmítl tuto kasační stížnost stěžovatele jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2006

JUDr. Radan Malík předseda senátu