7 Azs 347/2004-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci stěžovatele F. R., za účasti Ministerstva vnitra se sídlem v Praze, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2004, č. j. 46 Az 969/2003-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2004, č. j. 46 Az 969/2003-36, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 10. 2003, č. j. OAM-4977/VL-03-04-2003, jímž byla žádost stěžovatele o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Protože současně s kasační stížností podal stěžovatel také žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, vyzval ho Krajský soud v Praze, aby ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení výzvy zaslal soudu vyplněný formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech . Výzva spolu s tiskopisem k prokázání majetkových poměrů byla z důvodu, že stěžovatel nebyl na jím uvedené adrese zastižen, uložena dne 10. 9. 2004 u držitele poštovní licence. Při pokusu o doručení byl stěžovatel v souladu s § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vyrozuměn o tom, že si má uloženou písemnost vyzvednout a byl poučen, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dní od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, je dnem doručení pondělí 20. 9. 2004. Na tuto výzvu stěžovatel ve stanovené lhůtě nereagoval a své majetkové poměry nedoložil. Krajský soud poté usnesením ze dne 1. 10. 2004, č. j. 46 Az 969/2003-45 stěžovatele vyzval, aby si ve lhůtě do 14 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti a současně ho poučil, že nebude-li tento nedostatek v uvedené lhůtě odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo opět z důvodu, že stěžovatel nebyl na jím uvedené adrese zastižen, uloženo dne 7. 10. 2004 u držitele poštovní licence. Při pokusu o doručení byl stěžovatel v souladu s § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vyrozuměn o tom, že si má uloženou písemnost vyzvednout a poučen, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dní od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, je dnem doručení pondělí 18. 10. 2004.

Ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval a nezvolil si pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů. Protože stěžovatel ve stanovené lhůtě nedoložil své majetkové poměry, krajský soud návrh na ustanovení zástupce usnesením ze dne 27. 10. 2004, č. j. 46 Az 969/2003-48 zamítl.

Usnesením ze dne 3. 11. 2004, č. j. 46 Az 969/2003-51, krajský soud stěžovatele opětovně vyzval, aby si ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti a současně ho poučil, že nebude-li tento nedostatek v uvedené lhůtě odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo opět z důvodu, že stěžovatel nebyl na jím uvedené adrese zastižen, uloženo dne 5. 11. 2004 u držitele poštovní licence. Při pokusu o doručení byl stěžovatel v souladu s § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vyrozuměn o tom, že si má uloženou písemnost vyzvednout a poučen, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dní od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, je dnem doručení pondělí 15. 11. 2004. Ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval a nezvolil si pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel neprokázal, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2005

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu