7 Azs 339/2004-71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatelky A. K., zastoupené JUDr. Pavlou Kubičovou, advokátkou se sídlem v Ostravě-Porubě, Gen. Sochora 6176, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 9. 2004, č. j. 61 Az 26/2004-19,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky JUDr. Pavly Kubičové, s e u r č u j e částkou 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 9. 2004, č. j. 61 Az 26/2004-19, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 17. 1. 2004, č. j. OAM-41/VL-10-08-2004, jímž byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost.

Nejvyššímu správnímu soudu byla věc Krajským soudem v Ostravě předložena dne 14. 12. 2004. Protože kasační stížnost měla vady spočívající v nedostatku právního zastoupení stěžovatelky, byl soudní spis vrácen dne 11. 1. 2005 krajskému soudu se žádostí o jeho opětovné předložení poté, co bude postupem podle § 108 odst. 1 s. ř. s. uvedená vada odstraněna.

Podáním ze dne 15. 8. 2005, které bylo doručeno krajskému soudu dne 17. 8. 2005, vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Protože kasační stížnost byla vzata zpět až po předložení věci Nejvyššímu správnímu soudu, je usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 8. 2005, č. j. 61 Az 26/2004-62, jímž bylo řízení o kasační stížnosti rovněž zastaveno, právně neúčinné, a to z důvodu věcné nepříslušnosti krajského soudu.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelce byla pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanovena zástupkyní advokátka a podle § 35 odst. 7 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokátky včetně hotových výdajů stát. Podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náleží advokátce odměna podle § 11 odst. 1 písm. d) citované vyhlášky za jeden úkon právní služby (zpětvzetí kasační stížnosti) 1000 Kč a podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky náhrada hotových výdajů v částce 75 Kč, celkem tedy 1075 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu