7 Azs 3/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: A. I., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2012, č. j. 64 Az 3/2010-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (dále jen krajský soud ) napadeným rozsudkem ze dne 7. 12. 2012, č. j. 64 Az 3/2010-23, zamítl žalobu A. I. proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 26. 2. 2010, č. j. OAM-1-892/VL-20-08-R2-2007, kterým žalobci nebyla udělena mezinárodní ochrana podle ust. § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Žalobce v kasační stížnosti proti tomuto rozsudku krajského soudu jako stěžovatel (dále jen stěžovatel ) uvedl, že ji opírá o ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) a navrhl, aby rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Současně stěžovatel požádal, aby mu byl ustanoven advokát pro řízení o kasační stížnosti, protože nemá dostatek finančních prostředků k zaplacení tohoto zástupce.

Nejvyšší správní soud v rámci rozhodování o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti zaslal stěžovateli na adresu N. D. 931/8, P. 8, výzvu ze dne 13. 2. 2013, č. j. 7 Azs 3/2013-10, s tím, aby do 10 dnů od doručení této písemnosti pravdivě a úplně doložil své osobní, majetkové a výdělkové poměry v zaslaném formuláři Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, v němž musí být konkretizovány i veškeré prostředky, z nichž hradí náklady na bydlení a další běžné výdaje. Tato výzva byla stěžovateli doručena podle ust. § 50 odst. 1 o. s. ř. dne 13. 3. 2013, který však na ni vůbec nereagoval a nedoložil Nejvyššímu správnímu soudu své osobní, majetkové a výdělkové poměry. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2013, č. j.-14, proto bylo rozhodnuto tak, že se návrh stěžovatele na ustanovení zástupce (advokáta) pro řízení o kasační stížnosti zamítá. Stěžovatel byl současně tímto usnesením vyzván k tomu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že on nebo jeho zaměstnanec má vysokoškolské právnické vzdělání, jež je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie a aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že skutkově a právně konkretizuje důvody podané kasační stížnosti, a to v souladu s ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel byl v tomto usnesení taktéž poučen o důsledcích nevyhovění výzvě k předložení plné moci udělené advokátovi a výzvě ke skutkové a právní konkretizaci důvodů kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovateli rovněž doručeno podle ust. § 50 odst. 1 o. s. ř. dne 5. 4. 2013. Stěžovatel však na usnesení, resp. na výzvy v něm obsažené vůbec nereagoval (nepředložil ani požadovanou plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani skutkově a právně nekonkretizoval důvody kasační stížnosti).

Nepředložení plné moci udělené advokátovi a neodstranění uvedených vad podání brání věcnému projednání kasační stížnosti.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti proti uvedenému rozsudku krajského soudu je zvláštní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nedostatek lze sice odstranit, ale bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Stěžovatel podle obsahu spisu právnické vzdělání nemá. Se zřetelem k tomu, že tento účastník řízení přes výzvu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2013 nepředložil tomuto soudu plnou moc udělenou advokátovi (ale ani žádnou jinou plnou moc dle § 105 odst. 2 s. ř. s.) pro zastupování v řízení o kasační stížnosti ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení usnesení ani do vydání tohoto usnesení, neodstranil nedostatek podmínky řízení o tomto mimořádném opravném prostředku, který tak brání pokračování v řízení.

Náležitosti kasační stížnosti jsou obsaženy v ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. Pokud je toto podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, které vyzývá k odstranění vad. V tomto případě kasační stížnost zákonné náležitosti podle Nejvyššího správního soudu neobsahovala a tento soud proto stěžovatele vyzval usnesením ze dne 2. 4. 2013 k odstranění vad podání v zákonné lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení usnesení (skutková a právní konkretizace důvodů kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s.) a stanovil k odstranění vad lhůtu odpovídající zákonu. Stěžovatel opět na tuto výzvu nereagoval a Nejvyšším správním soudem uváděné vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil.

Nejvyšší správní soud proto usnesením odmítl kasační stížnost stěžovatele směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2012, č. j. 64 Az 3/2010-23 [§ 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut. pokračování

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu