7 Azs 27/2012-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Eliškou Cihlářovou v právní věci žalobce: P. I., t. č. neznámého pobytu, zastoupený opatrovníkem Mgr. Richardem Polmou, advokátem se sídlem Křížkovy schody 67, Mladá Boleslav, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2012, č. j. 48 Az 4/2012-22,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna opatrovníkovi Mgr. Richardovi Polmovi, advokátovi, s e n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 3. 2012, č. j. 48 Az 4/2012-22, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen ministerstvo ) ze dne 19. 1. 2012, č. j. OAM-12/LE-BE02-PA03-2012, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o azylu ). Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel byl dne 24. 6. 2012 propuštěn ze Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová a jeho současné místo pobytu je neznámé.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Neznámé místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je natolik významnou skutečností, že její naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že stěžovatel je neznámého pobytu od 24. 6. 2012 od propuštění ze Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová, přičemž jeho pobyt se nepodařilo zjistit dotazem u příslušných policejních orgánů, řízení o kasační stížnosti podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Podle ust. § 140 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. byl-li ustanoven účastníku zástupcem nebo opatrovníkem advokát, platí jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty, stát; při určení náhrady hotových výdajů a odměny za zastupování se postupuje podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně a náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem. V odůvodněných případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu.

V řízení byl stěžovateli ustanoven opatrovníkem advokát Mgr. Richard Polma, a proto Nejvyšší správní soud rozhodl o jeho odměně za výkon této funkce. Z obsahu spisu nevyplývá, že by ustanovený opatrovník učinil v řízení o kasační stížnosti nějaký úkon, za který náleží odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto mu Nejvyšší správní soud odměnu za výkon této funkce nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. října 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu