7 Azs 228/2005-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele N. T. S., zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 8, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 6. 2005 č. j. 14 Az 36/2004-23,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 6. 2005 č. j. 14 Az 36/2004-23, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 11. 12. 2003 č. j. OAM-4541/VL-20-P17-2003, jímž mu nebyl udělen azyl, podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět.

Podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud řízení zastavil, když stěžovatel vzal kasační stížnost zpět.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., když bylo řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. srpna 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu